பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/417

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


{ çyç qiash)

ng)sora q; uosog)ąjte

(Lțz qıařH) „úgilssods) o qī£ 1,949 urm

{ } && qi@fı) sg) ljutorio. Non spoorĝiĝoj

(I) qra’sı) ($129&og gogo.org/~707

(z+z qīāsfT) ąju-ī£) 4/1/mg) 1909ố

(çțg qi@H) 100gsgraos? :ựrasuggoroasų9? (6țg qiaľł7) @impol/% (969 fog)(g|sĩ

(£z g4?) uso · ito(g) · H) ogøfteg) 4.gif 9091990) (8 qrajqi டிருனி டு பகுதினா -4,99&#1irm sig)? #) Fig-tos)rugosẽ

@1107(?)-f(o.stymųoorņiĝ

(ç), quařH) obĩaeq9 109@@@ føqoqøgTC)

( zzz giữfı) qī£ēlīnijas ņeasqťoe) ( Izz qīqī`sı)

§§§3o41@@1(r'ı

(çgz qīqī‘H) 1999),İra(o), jo first8

{9țg qi@fı) ©ogo uso@qoftog)ổs?

(EZ 3@uo-urilogortsg) ?goriog) 4.gs nogo uosog)

( 132 quas Hi) ©uate)stoa’sı sıựgospņig

(ZŁ qtaïssa) ogī£) ugi „úgy googo? Nogi

(9 giz grafsı) 1991godihng patrno) Isog) sīrı(g) Tornsjeo

qo ura --Tooga mg@-ı urı oggi -sis) offs)

g@@so se sooqi os grīgo Ģgoriog) சூஇயன 母L-4閱Q 的過ta g@ f@sgøsrmrig) 59.199&ogi

qugotos@foo nggiri@g @@gogoso

regelson Ing giág 每99@@@@