பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/418

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(ççZ quash) 49 um 199ựseroto) umg)? {ççZ qıaïfa) Isidoreș șaṁgṛṇ919

(qørmụos@unto) qĩ5īņāřeg-urilogoresgy) $41,9feolaems)Ġ

( 18-LŁ

ựso0Z-$ (99 uso sanog) 109.600 ms@ aerocytos@spicy · 7 ·

(†) grāŤH) qŢIĜēviņas ngeđì?

(„foo$$)urn pg) og?) giqifte 4/aeredő

(§ 9-09 ựre 61 soos uso osiaeg) &oqo uosoɛ neɑ ɔmɑorge 19

(og z qīqītā) qī£)rngdì) @rmuogo();

(6 Nourn(2) QĪ57ņTaïeb feg) Hi) soțilosofissourism@Ġ

(#[ quaĵH) qas@wasiafungeđìo) (6ỹç qadīs H } qof usoțofìggo *(?:vagouyra įraeffgøq7

(z oporți)($-6)-1.ogg’a’Ħ

- Cooĝș urm 4g),ạo) gaqisto quaereosố

@@@điųjųnītētotagoogi

(ççŻ qaqīfa)

urmaeosportolo) urmg)?gogo urī£đĩ) + p

(6 qormojos url(g)) @ 5īņāség-uri tegorio (o))

oqjungostosowańsm@ēģqī£§ 109 uof) og Į (sys, qnařHY1,9 Pmriggø (ng)org.uq? qif@sīņaïsongeđff@o mglyffae zi (s iz qıaïfa)

1,909? Joe) logos@gaqī£4?rnum qø#fff • II

(£i tos@ujo urītegoriog)) megegfogjoshof)g) urn(g) o uso urridogo uspe) do gos 1990-ig) ego uolo*01

!, mae suri yaortowo

  • )

准fr仁9储唱海us衍地域

g, 1,9 hofique&#fnriors d'ass@ 1ęs 19 wriệ sĩ