பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/419

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(ş6Z-qraj H) Joosę9@ # 41119,5 sợTo {$Lz qıaïH) rngjaessĩ đòriggingi

(9;z qīāīH) ng)gs 1,9 uzoqorı „úgygi 1991]*?qpri

sos, qidū Hā) §§§9an iş9.ń@rno) (goz graffa) ung), sormųołąo

(1çZ qiaľF7) 1949??reś

(zț¢ quaĵH) 4,1%) y urmg) 1909@

(zı ç graffi) ��'ú)$ĝisīsāsŪ1994) (z Ç-81Z qi affi) í „útsoff @ urn pg)??? ) mỰaos qỉ đĩ)rne) qiliqi Jogos-ilogosoq; rø

(6(ç sormụssourno)

'quafailųogof) · @ Zangsaffi)Qī£T£Tai'eg-urilogorosoj)

Gī£) smrtøąpiles@luftoĢeolo@riq-isố ! 9†, qadīs F.)(9ł z graffi) đg)g'ığ9 voor.ng)g(199.11-foqørı Jig)gj qolloqørı„ÚÐgsg9loqørī asoofsąogo uri (gțz qıa’sı)(3+z qıaf H.) nouormųoloorig) usē ruļļos@o (ç#z qnasi)(çţz qıasfı) s@snuormụrae) sas@gjurmf@smu@rmųırı(g) sorgi urii (qī£.s.dn){9&z gadīH) -777F11ępowa 1991.69@g)gif@sm waŕ:Igoas qťo@

(1909 ĝi qømri@sidoqo@

dooogiaogo uga

de gegooriuo

dagogs, ug H.G.

«9&offsīrnogo

‘6 s

'8's

’LI

  • 9}

‘9 s