பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/420

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(1çŻ{-(@77.115

  1. ffa; H-4&ogặării țgjøșý

@@@ņ:90 @oioșneg, 1,9 m-ı ırıņų94ờrs

(ųo dog)ąŤqTg)

Ĵgo-ō’ogj-07-11: rirmāĵus rī)

șī£§ąofıçıtgeworf) ugon-wrs sae-Tireo

(9çg gaa’sı) 4,9 olio įsio 4@gstoj

Łurnės sri yaore is

qıloosmõjąīgi svog ugi (SI 1,9 urte o usoas?) quo soffriņg)o(o) ( 3 Ģgi olțeas'?) 4Jogi uga soff jar@affusaegs (sąstori) 4:9 igorios) qørnøgle

ters go&ış9ų-Turi

{9çg quas Hi)

IỆąj.srı grupo (6] qøorg/số · @ -1.115 #ařH qaș și 90,91,9%) ura@qi@rı(g)) și rog)|n&aurig) Noaş-æ

洛mä9磁哈迦4495学闻

opgøfte sĩfőo

($$đì uns isose-asoquhmosisi) logosoq,dallo • Iz 1ņ9 u-7.Jura (Ç9-@@rı)riajos@@gøgeure IỆaoqgoqoqj urarasınırıfogo u-turn ogÍ sve (6Ż-@@rı)IsogDurasopragg@fte ocoș defnçữæ90neo1,9 u-7 urā sē Ģirto soodołası soogdi) gifmosso uno gifneo-asog)

(9 çg qi@H) fogjára grupoBĒĢĒđầurg g) uso ooz

quos o ‘fiquisốĮrnrıɛŋtsɛ sɛ ış919 untffro?