பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/422

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(gy osnow) 'sąjs&rı) „óæðri uafgjurise)q\rigo 1ạo n-ı ırıņ1@#$1|res

(Lý ornog) ‘sffgffgffra) 1999) u.199.11-i-Talgo 1ąo so-uriņķo positeti

! 1rnổnırı yaostosos

(Zgs qi@H) 1959ơaqigou-atopotā

p~6)나a)를r법 içor-ı ırıņď «91€¢ £ ©

(9): qiařH) đfiori Hmríodo H.saporto Œ șđầses,

(# I sĩąī£ğrı) que søgere 4 giaogi

après arī

港mg95明治4495油母

( sy spolu-Turi urangørs(2)) qafnggo urmẹ@aesteg)

ų919res

(Off togo-u-Taura urangøft».0) qırm.ugi sąsformujqi

gi明鸣唱

(ș-logo.u7luri urungonoto)) &#9@maĵoro uo uotos@frog) -iosną są w areasfı

(g-logo u-Tluri-uringsreso)) 舞蹟{海姆溶FüT) qęI瑟藏

(sogođi uno

1ļohs-To-qos@oụ,5)

do sus) isosomastopogo qgsfioți

quae ofiquesố

Ģorr singør gøre afgøffgroep

osutussão qattēķiņķī£

rms@vo 4/1/1999,9đi) qis@gigi uri riigỘo șłng#fiosi qif@rodri zz

srnne)116,9f@ 1çous urią jo