பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/423

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(8g &9%) qp uriquítasungere sī£) uno

assosiog iso urte)

(zol-Oos gris os@@f)%D03) gresaĵo)qisqī)ą)&···•••••• (gg g、いg gもQ (eş-Tusoggewođượa origio) ș1990-9ųnpo logoo @ uxosoɛ)noo

re@uaeeepfesmu borgokso

(Įg goo) gmaeogouasqľnsogrogi (19 goso) sąīdī)4, suo (çg quash) 19đfo@uj@e)necessifiko qioso) muurimųogoko (gọ (1,9 ugotoșafī))

!199!pogootoșae ob unsự19?

ogoșne@rısıyı@@ çıī£ợgesogiri afąfæsg)Gori (3; logo.j-turr reto)'H) 1,9 umegegiungo spoo@g9.gs.

(OSmạs u-i uri-urilogorvoo) --Iago uoso) sąs riņųns

(6ło spolu-uuri oluringsreë) riņregrosso -ilogoujo&țilo quæ pri osmos ști usponsory-nggo hơn

(gy nţsur-Turn 'urungonos))

„Urmo (gosgi ugiI@gogi

寂)

ș@--ı uguņotie-ise

(Iz-ư3@@@-@9?) rațiu—ungsoqjf (z-g响图07-99)

aş9@rnawrogo. (Ły spolu-Ilirioluringonoso))

gỡgi uostrogeogr §@rıņuino

qi@ugoreớieg gif@gigi@gisofo“ነZ

41 urmfiurstvo

quaeste-no gŵriņonujo (EZ