பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/424

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(os quash) tạo sỹoqoqi quae aegr

(y quaĵH) ņuotos@gidem moĝo (LI quafon motoo.urm • 1,9 ugotoșđì)) qırwoso qismo 49:1-77-isopruge uo (pg gミgggg)(ç-yŞ ‘gio) urie)) 49łnggo qnaeopsoff)ro@ņiðffdf), dof) (/2,七宮u城8)的tfD)(0,9 qu'affi) "Taegsgì qī uttørmuosportsșaf gøgıçeşmfee) (ç5 119 u go&)sfi))(6ç oa'po u-i uri -rěč) · Hij quos į uogi-augųogoraraffidò ©aesejoņifs qigoqo nsg)(; s. quařHT) ogs.googy @rsso (£Ł qnaemuluolys uos) șófi))(iz sąsigri) șasco.uqigòrrogĪ-ivoqť57çı@os) qřwngoff (@"Çınırı.łngoo qou nogogoan ”Tærısısīgs usage unữeg)銅謎 șų um ficas藏*saj qj qig)概娜 唯劑 suggesavas urgos器mựwsreeg8) IỆnsgðrtefosfi tjors oluaĵo segeri&quoụng,-e)能 qohnrņots) # uttørariollagođò@soris,a’q’uoso(?).II.ae)nae“Şz surno muri șære, wo海n磁盘盘哺海岛J9噶地域quo mosquisōsmrtoņđ«er@ rege is aeriøs for