பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/425

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ĝșafosffeg Torgsg)ri(o)

(ųoluog(@wig) đgeo-pō)

189&olạ9ș șī£șorigif@> ựss isore

4%) sąsūrio)qi-aș

( 86 qigoko)

(3) urls@qi...To surg)ingsreso) apos no

(offs) o dwegs 41.11afą, iron

(ụnog) zanog) ‘saorg)

1711-artsfire q1@upH ao cross-busoe)

{0}", i urirmāḥwerm “Toora sasąjungo uritates) 189 #ffff # ffortos@@@

gif) olira quegosopyge ?

时温岛ans isoltooi o sırı içeris, Ti-aris priņģis ipsis dø994/orgif@ usea’we, soț¢fix.regio igres

|ffluaĵaço pasg) @ ulces quae 岛啤diue)

siri@saee) 1994, șogię,

sofosfiwrto dogs off-trice,

(t. 491,9 uso · Noreg) oorg/09f04 asuirmųjų, (zo goso) obiljoe)ņifĩ4,9roses H. (9zgs)*egもeg (LZ 39o) stoljnosman osgogiappo (LZ 39?) @@fĩ qiaogi

(ųę uogąfơng "so '59 olurn) gif@seae; qïstes) ligocjařeggsso fûsunga@ris IỆĝi suo ?@ợredra {{L-IL @@đò@@) og@s? sẽ đưeori u-ī£1,7-(14) 1ņostro-ogrs–rug qītos@arigorri-a)/gi, sĩ ươa@risgs.pusę ~709rınısĒĢĪ u rímsnes-i

‘dooogowingsdae-æ@ppelgre

(L@o@fizz-uringereo) I@11@ @ @ @orges, gi)

(6£ aspolu-Touri uringbreep) ratisfī)(3) sowoso) orgï agosos timolo)

g191ļ9f9 Įsisąjo &9&2&josi uoto) · Loz

mgsfire

„Jung@@nggo

„gotorgis)ơi 4.Imraegriffigio) ‘9z

} う |