பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/426

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(1çỊ qia’sı) offő).liri qi@logon qa&)aegori

(L01 q1(Īf7) sĩ Igorms@gi urīgs uri

nh sĩangosgi 41,1,1ĝigo (l, qa’sı) mỗ-iwooɓiyeș

şırnos orri √æers was

(69 sữạogrī) +696:91 mðsia’smologoon (0ç qiaffi) @@egqo affae uga

(grofilosop@lurilogi@riep)

qifòrnų pais qịigēņoji (ŁŻI q. Qāsī) 1984șormųnoaș9șigjur9o (L đo foi o tsoaffo) y 41 uolusiuro -triqíofa (96; quassa) IỆapuose) flotē apēģ (L0s graffa) sĩagornøų drag uri (OVI qaāfī) sostori ţigogo.gifə-assy

{çz 'sją ogri)

aofa fhothuire ugr

±rngorgoș, acogoo

(ț76 qaūs H) Iļ9??.ugi sīØępują

fi nwiɔqørnso

(LZs quash) 1991ġornggooigupoo 沧取唱fnā地—ugg oģ$19. sırış, sig) !pg)

(96Ị quash) டிேயன்கு இpஞ்

恩图煽动nā准点—1巴哈伊

(L0] qi@H} Ķī£orn@ųj.sırığı urı {0,7}-qaaff7) 1ņogo uaori qiaocoogsteo-io

soos o 4 x nos? o.roo ogorò41 drag) 70 uo@ : 62

(Lç qi@H) qif@smu. Ậuaeqørte

ques» sofiqares

-净---- !rnrie), «sto

IỆ@đi usto surno)

qofnổ mẹ@@@ gjųjų@@@@>

49$$sfira sığ 1-1 voto

1909 qortoają, Joey*82

1,919 wriae is