பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/427

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(Los o ) (98 s除热) (OZ. qi@H) șiữqïsmu@@@@

{9^ į graffa) ujas igo--70) ugi ua się9-70) uso

(ųolloggførig) đẹ9-a • poť) 1890,9 u-7-7-1) roņuurto

(90% quaĵH) En uno rmg) udogaemuno

(vg|I quasi) sỆormoso parqeqisố (9ç i quasi) rm-109@1ņogi sagoog

(ZI_logo.tj-Iliri o reso) · H) qıs@logoo goại sẽųoré (sigolyn pwoŲiqīgo

osaïqoựgongo urg,

10909 u-l-Taufernure

(90Ż quaĚH) smurto rug) ugog), une sg) ugĚ Os dos ps@ąfrog)

(og I quaĵH) IỆornoso) sponso9q1(); {{ Lł gmaffi) gif@goog) sĩ ŋosố (9ç i quash) qıflerısı@sı sırtış sontfi)

(z I spolu-Turi-urilogostoso)) pogons grøft»

(# I spolu-auri-urilogoroso) qizoto) qučs) uso?@ra

(§ 1 poli-Tiuri-urilogorvoso) Ag99)ơirmaĵorogi.ugoqagy

9 Oz qa’sı) mg) ugog smurto

(aeg-qıařH)

Qormų,9 ugi seso

(£9 IĜąfgjri)

IỆaoqooo.gl/ras14.Juri 1@$finits fin grupąørnso

(†g qi@H) o@s@rmasuređì)‚soffo foștfiure

nowegioși1999 7.9%Jus958973院)

dowosgissørpflog) rmgoologoo mɔgɔɓTo

aegsgs-Igerilogo?

rmųogo spoo -loorilogoo

dewegi-igos? qoỹ.609-3 @ș4/aerte uso dos murto