பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/428

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(ų9 uogy@swig) đư9-a (?gj) m@@@-uri(e) quo uso

41 ustøqọgs rigouro@g9 �norii ugogyfficosố

(1ļo uogo 河979489z心g ZZ寸验时} og fò urmøn«øsố Įsgos||19ụoołį,5 soțđầure oogsgod’sı

(9 giữH) içeği gogo@ae mongonori -grŵłeorngorog)

(ç-graffi)

Agongormonog) jo r@ęfinns d'œstnuits

și mẹ gaer.sabres,

rn($ss@lirio) qi109.11*

(Los graffi) §9@mifiqofī) angos? (##1 qaffay udogyo umultos@s@o

(IỆșđì uno ipso-io -qıoğruso:9499) unsogas)rn(e)) 1çoująogy@s@logo? (£9 loĝ9 u-mujra flog) ofā) „Jasg)199.114; 4/1999 șątko (9 quaĵH) toriųoori “issou/~r une -a rút luos@rn.ggoo

(ogs quash)

os@@s@ a9a9@ĪGyrn Do (ç qi@H) 1991ąorngreso@19

  • ngg* 5g場」

(6 No.9 u-i uri-urilogorso) urmaľoog og ueko

quosoɛ, om umựngos@> (çỷ 19.ưỡ@@f)) q'aïqsugōgyō-kırmosis

(uso uopą’orig) çç ·s)go - urn) - Togoa igogo) s@ssuto ascogs as h

(£ɛ lɛgɔŋ-auri-urilogoreg) bz)*ミも teggs đ«ofnssoo)

(bos. qa&ĚH)

(?? IỮaoqogio) faluo 1@țđìnfo as gołn uito

quoso ofiquesố

dologi -agostolognię

ogons 1909.googg

£?đì uno desegja?Hr olisïfesūruso-oso) ĶĒĢđi uno afwissmurte

  1. mrio) sigseos@