பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/429

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(619-819 ụno (36@1sooritmosffon) 七塔)長七法g 989定rT院) (ų9 uog)ąfgig) (fø9-ą-ġogi) mụfn overno@

(ços quařH) revo@s@r@ (figojnog)

(~ıgoriçisą; 11.11giá) url(c)) 4/199 umsáodaĵo

(çç i qiařfı) #{@77 uog)411egorio

(ųolog)ąfang) đư9-a-șqi) --109@ngore(c) smijos),o,uno

4 golspan () ugi ro (68 ebsggg) stresso suae logo? mụrn ogofnfo) (ob • 1,9 use ofù) Qミe@bb&eggg

(ços quash) &9aṁo qørīgøqørre) (ços quassa) nsɑ9@s@raso) footsmog)

(z · I · @@ url(c)) 411,9 urms@oluaĵo (#6ç qiaľF) og sợi gì (mustehnoloog

(s logo urī£đẹ) § 1osoɛɛri ɖiɖɔgoorigogogi (i și qiaffa) rm-sho) 1991:9 uri

(I-5)ndegen) mĠabgeo điosas)g

-ıøs@uggerec) smijo@goluro

(6寸494喻9崎dD) g) uteo) 11:11, og gif@

(gĖ Į qiao Hi) 99@so qømsgoqøưTC)

(±6g qiaffi) oại gợi gì udøsmagooto

(Iso I quaĵH) motī£) 1991:9 uri

(so-qui-to(o)romosson) mỗaewoo đạog gìg

qartesorgut @rı@ qříjnse 1911ạiogia's r

-ıøerisasąjs, &90ī£9.

-ı (sonralūsąjsă419ī£) uraso),

~ ?(心9r:#.

Tılsīgs so 4/1999 urt

  • iger; ņūmąff=41@@wę