பக்கம்:தொல்காப்பியம் புறத்திணையியல் உரைவளம்.pdf/431

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


(0; i qra’sı) ựsacrı sıgeces fo-io

og so? --iocesso (62 T-3|| I · @ 11.11gj@urio)

føági Hnapooq919 ap-ı ış9ítogy-ngoso

(q9z qıaffi) đầu bơm utri đĩ)o(o)ņırmri

(£9Į quaĵH) afges@sirnice içeği (zş s graffi) @@figo qiđỉrtsg) (z9s quash) deuoflodfa yaertetiċj

(IzI qiāH) Hoogertos@urnejogetog Ø&

(6Ż-6ȚI ‘gjurie)) , kouraïr-lo) qi-Isasiųjųn-a (8Łg quash) įstos drugo@@

(80Z qiao Hi) qıhnologoga sõjugos) (189 quaĵH) I@f) sẽ sử (+9 quaĵH) ự9@utfi urnąpił (Z6ç qi@H) ~709@importoso įrngo@ơi (#79 I quas F1) @ąsajat spøgłoso

(gọt quash) a’usos girmino segi rī ņ@nos) -accesso ușoaeae

(19g qi@h) டிடிவி இனி டுன s@rnĝowę ști uzsortsg) qooqae isomos

(81 g qi@H) Jross-drı içø@ø 1@rn&$19 węgiers

(#ọ quaĵH) į9@luń urmgoqogħ (#9 i qi affa) @qa’ơi sự-10?

--10959

49eg giri) 露

C909&#CD나7.9%,「709% mỗ-1093? spygųırı