பக்கம்:தொல்காப்பியம் பொருளியல் உரைவளம்.pdf/44

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


杰费 தொல்காப்பியம்-பொருளதிகாரம்

அவன் கரந்தவழி, அதனை மெய்யெனக் கோடலன்றே மடமை. அல் எனங்கொள்ளாது அறிந்தேன் குதிரைதானெனப்பரத்தையர்கட் டங்கினாயெனக் கூறுதலின் இது மடனழிந்த வழுவமைதி பாயிற்று."

  1. *

கவவுக்கை......பெயர்தத் தேனே (அகம்-26).

என்ற வழி, மனத்து நிகழ்த் த வேட்கையை மறைத்து வன்கண்மை செய்து மாறினமையின் அதுவும் மட னழிந்து வழுவாகி யமைந் தது. அன்ன இ. கென்ற தனால் ,

யாரினு ங் காசல மென்றேனா ஊடினாள்

யாரினும் யாரினும் என்று' (குறள். 314)

என்றாற்போல மட ைதிய வருவன வுங் கொள் . fகது ;

ஆய்வுரை: இது, தலைவிக்கு இன்றியமையாத பண்புகளுள் ஒன்றாகிய மடன் அழிவதோர் இடமுணர்த்துகின்றது.

(இ, ள்) தலைவன் தனது புரத தொழுக்கததைத் தன் பால் மறைத்த இடததும் தான் அவன்பால வேட்கையுற்ற விடத்து ம ஆகிய அத்தனமைய வாகிய இடங்கள லலாத எல்லாவிடங்களி லும் தனக்குரிய மடனெனனும் குணம் நீங்காது நிற்றல தலைவி யின கடன ம் - து

பெண் மைக்கு இன்றியமையாத நாணத்தின் சிறப்பினை மேல இரண்டு நூற்பா க் களிற புலப்படுத்திய தொ லகாப்பியனார் இ நூற்பாவில தலைவிக குரிய மடன் என்னும் பண்பினை வர் பு:இத்துகின்றாா கரது தல, என ரது தலைவன் செயலாத ல போல, வேட்ட ல' என்றது தலைவியின் செயலாயிற்று. கரததலும் வேட்டலும் ஆகிய தொழில் சென்று முடியுமிடம் முறையே தானும (தல்ைவியும1. அவனும் (தலைவனும்) ஆதலபற்றித் தன வயிற க: ததலும அவ ன வ யின் வேட்டலும்’ எனச் சூத்திரளுசெய்தார்

கரத்தல் தலைவனது தொழில். வேட் ல் தலைவியது தொழில். தலைவன் தனது புறததெ ழுக்கத்தைமறைத்துக் குதிரையைச் செலுத்தி o, வே ை க க் கூதி :ெ ழுது, தலைவி தன் மடமை காரணமாக அவன் கூறிய கன அன்வ றே - ன் லயாக ஏற்றுக் கொள்ளுதல்முறை. இங்கு அவன் கூறிய

கனத் தலைவி ஏற்று க்கொள்ளாமல் கூறிய குதிரை இன்ன தென்றறிக்தேன்.

கிய த தி ைக் கண் தங் கி வ.க தின் ய் எ ைத் தலைவன் 19°的强年 குதி ண் தங் கி குகின்றாய்" זמ IX Ꭳ3 öᏑ 跨朵多

, ய்த் துணைக்க்துரைத்தலால் தலைவி இவ்விடத்துத் தனக்குரிய மடன்

க் து கூறி தலின் இது க்டனழிந்த வழுவமைதியாயிற்று என்ற .