பக்கம்:நவசக்தி.pdf/35

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

"கிரீக் இது : சண்டை பிணக்கு ஊடல். திட்டுக்குருவிக் g 荣 சிறு பிணக்கு :ே ருவக குருவிக்குக் கோபம் வர்து விட்டது. ఫ్లిఫ్రిఫే அலகிறது ; ஆங்கும் இங்கும் ப்ர்க்டு 影 o { 32 3) بن هلنائي § ள்ே: ്o/ു ; * TMâ* Ꮉ "இசிறது; இருதம் பன குருவியைத் அப்பா ஆம் வி. அணி அந்த ஆனை குருவி. ,கம்பீச்சுற்றின் چی இருதரம் ஐ'மகாம் பக்தக்கர்ம் ': ஆண் குருவி கூப்பிரிதி :: இது i கிெறது. 'போதும் போதும். ஆண் இருவியும் பெண் கின் * fo,”, கு . A)ன. சிட்டுரு குருவியின் குடும்பத்தில்ே சற்று முன்னே இ ð/ ് ി..?..: றே * è ' Al,சில கிகழ்ந்தது. g ாத்திற்கு Ան: Ամ இப்பொழுது சிமாதானம், விே التي مما مسا * @soft p to கிரி : . இப்ெ *冬* *... . ; புரம் 燃 ஆாழுக ஆகளுக்குள் ளே இன்பம் சில இ -ஐ ம்பதிகள் இரண்டும் இன் ஆகறது. ' கிரிக் இ. .ே ஒன்ருயிருக்கின்றன. இப்பெர " י, יץ r காளி வத் క్ల్లో 424 குருவிகளின் குடும்பத்திற்கு குருவி. ಗ್ಹಾ نیI ۰ அது துரு பெண்குருவி. - o வம் *திற்குக் கோ., அத்துவிட்டது ് *

ன்குயி எங்கே தன் காதலனே ് கோபம்.

óráðr - # egildi(alstistr63 * கியாராட், : ಕ್ಲ இபண்குருவிகள் இாண்டும் @:ml: சிட்டிக்கொண்டு கிளம்பிவிட்டன; டைக்குக் * :4נגז '{';} சண். w 曾 > . -ہمممم 专 ،مسا (نان ! "-க்கிறது. இ.) Το G":"Gβνιρίroor κουύ, irs wg * ثرو 'இன்று குடும்.' ', ஆகாயத்தில் ლყ அடித்தும் கொ ள்கின்றன். §§ ωθή #. என்ற சிப்தம், ! இP} همساس هاه ரீக் . ممه سي !"துகின்றன. , எனற கி.க.குரல், முக்கோடு முக்கு து ேேழ கு f 姆 - கிரும்பி துருவியிடம் வருகிறது. காதலன் கழிபேருல் "திருன் முத் தாட்டுகின்' சிகபிடுகிருண் இன்)" இன்பம் ஞ்சுகிருன்; இரண்டும் வாணவெளியில் உலவுகற்கு வி: கோபம் இ. இரு விரும் 5'க்கது பெ; சிட்டுக்கு விகள் என்று § Hir C) . வெற்றிபெறும் வரையில் போராடு தல் க ளினலேயே பணிய வைத்து வோம். இன்றேல் நான்கு மில்லி வி ட ல ம் யன் பிரிட்டிஷ் மக்களும் ஆயுத என்று அவர் பாணிகளாக மடிவோம்’ என்ருர், எண்ணி யிருக் ரூஸ்வெட் வெண்டல் வில்கியின் கிருர் போலிரு மூலம தமதகு அனுப்பிய கடிதத் க்கிறது. ஆகை ಐಾಹ್ಮ புற்றிப் ஆபின் வருமாறு பினல் அவர் குறிப்பிட்டார் : அடிக்கடி ஏதா '130 மில்லியன் மக்களால் வது ஒரு சாக் கை வைத்துக் கொண்டு பய முஅத்தல் பிரசங்கங்கள் செய்து வருகிருர், அத்தகைய பிரசங்கம் ஒன்று சென்ற மாதத்திலும் கடை பெற்றது. இப்பிரசங்கத்தில் அவர் மூன்றும் முறை தலைவராகத் தேர்ந் தெடுக்கப் பட்டிருக்கும் பெரும் தலைவருக்கு சான் உங்கள் ச பா. க - என்ன பதில் சொல்லுவது? இகோசொல் அமெரிக்காவை அ கி க ம க அ. கிறேன் மருட்டி யிருக்கிரு.ர். பாருங்க ள். அவர் தம்பிரசங்கத்தில், பிரிட் 戮、 டனுக்கு அமெரிக்கா எந்த விதத் திலும் உதவி செய்யக்கூடாது. செய்தால் என்ன கடக்கும் : ஜெர் மன் டார்ப்பிடோவின் முன்செல் லும் எந்தக்கப்பலும் தாகூண்ய மில்லால் உடைத் தெறியப்படும்' என்று கூறியிருக்கிரு.ர். பிரிட்ட

  • தலைவரே ! உங்கள் கம்

பிக்கையை . ..." 4. ஆசிர்வாதத்தையும் எங்க ஆக்கு அனுப்புங்கள் எல்லாம் சரியாய் கடக்கும். நாங்கள் திடீரென்று தாக்கப் பட்டா னப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில், " புத்தம் ஆரம்பித்தது முதல் இது வரை எத்தனையோ முறை சமாதா னத்திற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை நான் செய்தேன், ஆனல் பிரிட் டன்.அவை அனைத்தையும் உதறித் தள்ளியது ; என்ன எற்றி உதைத் தது ; என்முகத்தில் துப்பியது; அம் யுத்தம் இழுத்துப் பறித்துக் கொண்டிருந்தாலும் ங்க ள் அஞ்ச மாட்டோம். நீங்கள் ஆயு தங்களே அனுப்புங்கள் காங்கள் வேலையைச் சீக்கிரம் முடித்து விடு கிருேம்’ என்பதே என்று கூறி முடித்தார். . எள்ளி கையாடியது. பிரிட்டி ဝါို & ို . ஆார் சென்ற, முர்தும், age . . . ~ . . . காலத்தில் தம் சாம்ராஜ்யத்தை ஹிட்லர் ஆதிமுதல் பயமுறுத் வளர்க்க எவ்வளவு யுத்தங்கள் தி' 'சி, சகதி அக் இெருக்கின் ஆன்டுல் ளைச் சாதித்துக் கொண்டு வந்தி கான் புத்தம் செய்வதும் தவறில்லை ருக்கிருர். அத்தகைய பயமுறுக் என் தோழர் முசோலினிக்கு இப் 14 குண்டுமாரி : சொன்மாரி இன்றைய உலகம் போர் அரங்கு அதில் குண்டுமாரி பொழியும் பெரியார்களின் டுரான்டமா சில துளிகள் கீழே தரப்படுகின்றன. இடத்தும் இருப்பு:ன் நிய தரைக் கடலிலு பல் பலம் மிகுந்தே هیس- به * ... ه . " و - 1942-ல் மக்கு அதிகக்குப்பல்க: அடியிருக்கும். பிரிட்டனுக் வேண்டியிருககு 象 ச் சாமான்கள் கொண்டு வரும இமெரிக்கத் சப்பல்களை அழிந்த்த ட்லர் பெரிதும் & (y): வில் பேத இவற்றை யெல்லாம் ಣ கி .ே ற, ன். கூடிய சக்தி கம் ராயல் கபபல இது வரை படைக்கு உண்டு. 荣 *,,鸟 யில் rg : இப்பொழுது தாம வெற்றி இாண் டு படைவதற்கு வேண்டிய எல்லாப பெரிய சர் பொருள்களேயும் சம க ឆ្នា த வாதிகாரி உதவி புரிய அமெரிக்க ೧.ಹ67 த &ள தி 'தயாராக இருக்கிறர்கள். என்பது - : நன்கு தெரிகிறது. சென்ற æä நின்று போராடியாய் விட் யுக்கத்தில் ஆதிமந்து, போதிய சக்தி நம்மிடம் ம்ான ஆட்களே ஆணப்_து பதையும் உலகக் யது. இந்த புத்தத்தில் ஆட்களுககு அதிகமாக வேல்ே இல்லை. என்னைப் பொறுத்த .ே ులై ... à * ம் களே வேண்டுவதில்லை. ஆன :്പ് சாம் அமெரிக்கா i-gā. ஆயிரம் ఘొ கர்ட்டிலும் நாம் வேண்டுவதெல்லாம் யுத்த கள ஆா றது. முன க்கிலும், ரிே டங்கள் தான். இம்முறை அமெ இப்பொழுது *; ಭ! ரிந்தா கிரம்பத் தளவாடங்களைத் 蠶 மற்றெந்த கொடுத்துதவில்ை போதும். நாம் 13 போல் மக் ம் கமது கப் 象 路G胎 மாதம பிரதமமந்தி யிருக்கிறது. சென்ற சர்ச்சில் ரேடியோ வி ல் பேசினர் 3. ஐக்க மாதங் பி. கு ர ன் இப் பொழுது த ன ரேடியோ ఫ్గ ர்த்து ள்ே என் இருக்கிறது 象 體際 காட்டியாயிற் று. ஆகஸ்டு, செப்டம்பர் மாகர் பொழுது சிறிது அகிர்ஷ்டக் குைஆபிரிட்டிஷாருக்கு; சில வெற்றிகள் கிடை க்கால் அல்ற் ஜைக் கண்டு பிரிட்டிஷ் : சக்கோ அப்பட என்ன இருக்கிறது ? கானும் முசோலினியும் ஆதர்களும் அல்லவியாபாரிகளும் அல்ல. சிங் கள் இருவரும் சேர்த்திருக்கி,ே என்ருல் கெளரவம் வாய்த்த இரு வர் * சேர்த்திருக்கிருள்கள் என்று தான் அர்த்தம்.பிரிட்டிஷார் பிரசா త్ தி ைதும் பொய்தளிகுலுக் - ஜர்மெனியரைத் கம்பக்கம் கிருப் விக்கொண்டு விட முடியாது : కాడా தறிக் கம் பிரசங்கத்தை முடித்தார்.

3 "אני ஜப்பான் பிரதி சிகிகள் சபை யில் மட் லே கர் பேசிஞர். 喜貌 அமெரிக்கா இப்பொழுது இப் vी இ. ர்த்தம் திசம் : இஇங்கிலத்தை ஆண்டிருப்பது போல் வேறு மானிய 守F6な了 எபaபாழுதும் செய்த தில்.இ. -

o: புரிச்து கொள் ടു ിജfു. கானும் Εξξξξ. Η శ్ర: 姆 * a * جی Lహr 姆 -- ளும் 雛 ஆதான் இாட்டித்து சிேன்னேர்கள் இ ஃான். என் மூயற்சி செய்வேன். அவசிய இங் * T6డr్య-తి ఇg

  • மாக ஜப்பான் புத்தத்தில் விரும்பவில்லை. சீக்கிரம் உலகத்தில் சிமாதானம் கிலவும்படி செய்வ கம்கே ஜப்பான் அச்சில் சேர்த் ※ கிருக்கிறது: என்று கூறினர்.

உலகத்தில் *மாதானத்தை நிஜ அள்ள காட்டுவதற்கே காங்கள் போ: செய்வதாக ஹிட்லரும் வினியும் கூடக் கூகிக்கொள்கிரு: -கள். உலகத்தில் மனித வர்க்கமே அழித்துவிட்டால் பிறகு சமா .. - 邀 சிற்கு எல்லது. 空 、。令 ஒவ கானமே கிலவுமல்லவ : புண். " వాపో களுக்கும் உரிமை னது குவிിഥ്. 15

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:நவசக்தி.pdf/35&oldid=776559" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது