பக்கம்:நூறாசிரியம்.pdf/72

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

46

நூறாசிரியம்

ஆற்றியிருப்பேன்? என்று இரங்குதல் வினாவாகத் தொடுத்துக் கூறினள் என்றபடி அவள் இயலாமையை அவன் உய்த்துணர்ந்து கொள்வதே சால்புடையது என்று அவள் கருதினாள் என்க.

இனி, எங்ஙன் ஆற்றியிருப்பேன் என்று தன் இயலாமையைக் கூறிய அவள், அதற்குரிய காரணத்தையும் அடுத்துக் கூறத் தொடங்கினாள் என்க. அஃதன்றாயின் அவன் தன் பெண்மைக்கு இழிவு கருதலாம் என்று அவள் அஞ்சினாள் என்க.

தூங்கும் --- என்று அட்ட -குழந்தையைத் துங்க வைத்து. அது தூங்கிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதிலேயே, தனக்குற்ற சமைத்தல் தொழில்களைச் செய்து கொள்ளலாம் என்ற கருத்தில் அவற்றில் ஈடுபட்டாள் என்க.

அடிசில் - அடுதல் தொழிலால் பண்ணப்படுவதாகலின் உணவைக் குறித்தது. அடுதல் - சமைத்தல். அடு- கொல், தீயிடு- பச்சைக் காய்கறிகளைக் கொல்லுதலும் தீயிடுதலுமாகிய தொழில் ஆகலின் அடுதல் சமைத்தல் என்றாயிற்று. இனிக் கொல்லுதலும் தீயிட்டு அழித்தலுமாகிய தொன்றாகலின் போரிடுதலும் அடுதல் எனப் பெயர் பெற்றது.

ஈங்கு இது - 'இது' வென்றது குழந்தையை.

நார்ப்பினை சேக்கை - நாரால் இழுத்துப் பின்னப் பெற்ற கட்டில், சேக்கை-சேண் வேர்ச்சொல். உயரத்தைக் குறிப்பது. உறங்குங்கால் உயர்வான இடங்களிலேயே உறங்குதல் இயல்பாகலின் சேண் என்ற வேரடியாகச் சேக்கை என்ற சொல் பிறந்து படுக்குமிடத்தைக் குறித்தது.

இழிந்து -நழுவி, கட்டிலினின்று ஓசைப்படாது இறங்கி, ஓசைப்படாது இறங்கியது குழந்தையின் வலக்காரத்தைக் காட்டும்.

வெளி - விரிந்த இடத்தைக் குறிக்கும் சொல். விள் வேர்ச்சொல். விள். விரிவு விளர் விளக்கம் முதலிய சொற்களை ஓர்க, விள்-வெள்-வெளி.

நீர்வார் செப்பு -நீர் மொள்ளும் செப்பு.

அளைந்து - குழப்பிச் சேறாக்கி.

சுள்ளி - சிறு சிறு விறகுச் செதிள்கள்.

அடுக்குதல் - அவற்றை எளிதில் தீப்பற்றுமாறு ஒன்றன் மேல் ஒன்று இடைவெளி தோன்ற அடுக்கி வைத்தல்.

கொள்ளி - பற்றப்படுவதாகிய தீ.

ஊட்டி - பற்றுமாறு செய்து.

வெள்ளிலைப் படையல் - வெள்ளிய இலை. வெற்றிலை, விளையாட்டயரும் சிறு மகளிர் தாம் மண்ணால் சமைத்த சோற்றை வெற்றிலையில் பரிமாறினர் என்பதாம்.