பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/20

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


o & るやふをふ****るるるるふる*をふや*ふるる*ふふふ****るをふややふやみるふふ * هیه 44 3. «ζ, «ĝ» ళ <> 空 4* ఈ* o & so *ు 3. Gો 爱 સ્વક ---e 哆 o ஒளி காடுப்பதற்காக விளக்கிற்கு : ఈ్మ• షో <ు 曦 ெ 够 曦 参 豪 வி ● 姆》 3. & நன்றி சலுத்து; ஆளுலை அகத iளககைத 3. 骏 o : ங்கிக்கொண்டு கிமல் 锋 ళ ; தாங்கிக்கொண்டு கிழல் மறைவில் பொறு : 3. త é (3 கிற்கிmே &or 空 ఖీ 65). LDo is j வடிவமா é5 ற ரு 6'5" ട്രഖ് 3. 發 豪 空 馨 (3 o ు மறகது விடா 莎· هنه శ معة e× عينه శ& : 3. ఉe 3. & & $ 爱 శ్మ శ్మీ 漫 零 t్మs * $4 る。 * & ** * 3 3. ళ్మీe • 爱 t *్మ• ** W అః so o ళ్మీ• ● & 4 受 ఇస్రే ఈ్మ 授 る : * o o t్య * 44 3. : ** * & ఈ: ? * 空 «Χ» 象 જુઃ తk; 翰漫 & க்கப் பெரி iசியங்களின் ே ఉష్ణe கடவுளுக்குப் பெரிய இராச்சியங்களின் ; *4 *; & மேல் சலிப்பேற்படுகிறது : v சிறு : ് te 曼 ன்மேல் ம் சலிப்பில் 3. * மலர்களின்மேல் ஒருநாளும் சலிப்பில்லை. &

  • *4 * & ఉ4 o _ o o & & ***やを受※るをやるを受**を々を***受****○○○や○るややるふるるるるるるるる

20