பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/43

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ぐみる&ぐる●●●●るふゆるゆやる**必* を &争ふふふふく % を &る必**る****** 3. 3. 3. ● «ξ» ఆఫ్రి به 争 o εξ, : عنه & & శ : $ " இசையே, எல்லையில்லாத இன்பம் 3. ఫి. 教 3. ● 爆 * ● のう る。 3. உன்னிடத்திலே எப்பொழுது பிறக்கிறது ? : త్ప్రతి る 3. “எனது தாய் தந்தையராகிய சுதியும் 3. * 豪 * : லயமும் வகுத்த எல்லையைக் கடவாது கிற் # * 象 o 参萝 శి : கின்றபோது பிறக்கிறது. 3. *ు & $ 3. o 3 q శ్మిత 蟾》 * 3. శ• త:e ళ * • 4oe 3. ృ• & i క్రy (స్త్రీ/ శ్రీ

o வாழ்க்கை ஒரு பாலம். அதன் ஒரு முனை இந்த உலகத்திலிருக்கிறது; மற்ருெரு முனை 3. சுவர்க்கத்திலிருக்கிறது.

象 శ్మీ శe இந்தப் பாலத்தின் நேர் வழியைப் பின் ; பற்ருதவர்களும், குறுக்கே சென்றவர்களும் 3. பிறவியாற்றினில் விழுந்து தடுமாறுகிருர்கள்.

  • を●ふる*る** &るゃをふ****るを●る愛**姿るをや*るるる説**る******●

45