பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/64

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


******& 物、_● 拳。_物 يقع عهم سهيم حقيع مه- مهم عي 参_● 射、。*..歌、_*、_电 ●、。哆。*_*。●_* به هم ماه مه *る************ふるをゆふ**ふるふ****************** : & ఈ్మe & & so *్య $ 啤 જુ * ** - & *్యe

  • & *్మతి
  • & *ూ & を
  • மலர் கேட்கிறது : “ சிரிப்பே, நான் :

$ இதழ் விரிந்து மலரும் வரை நீ எங்கிருங் 3. o * ● o: தாய 9 3.

  • சிரிப்பு: " நான் உன் உள்ளத்திலேயே 3.
ஒளிந்திருந்தேன்.” &

& & * ●

    • too

安 తe ** o & * o * * 었 ** ** & o o *ృతి *4 ☾e * o مجئے

ళీృ• *్య• ی*ه e هاه : *3 ** هیه * م*م

o یعه & o 었 3. cxo * & * به** -> so & : $ ** o 3. چ%ه 4్మతి چه e: •3. 3 ఈe <e வி - (3 伊 * **

•மலேயரு திடுதிடென்று பாரை சச శి به 3. & :4 o : லோடு விழுகிறது. 3. 份 | o 冷 •os ** & - - o ன் க்கக்கிே • o & அசசகதரும அதன முழககததலே ஒம : ● : - கி *్మ• 3 என்ற ஒலி உருவாகிறது. 空 o ఆస్ట్ర ** o: & *్యః *S* అః *..等人 صحرافی .به عه- سه ماه - حجه 意。_* *...* & انواعی اسر جه *、。● so...o. 免 みふふふふやふふふふふふふふふ***ふる******や●ぐやや**る***る必***** 6 6