பக்கம்:புரவலன், வெள்ளியங்காட்டான்.pdf/103

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

101

காடெலாம் கடுகி மேய்ந்து
காப்பிடம் வந்து சேர்ந்த
மாடெலாம், இரையை மென்று
மறுமுறை செரிக்கத் தம்மெய்
யூடெலா முறைந்தச் சாரம்,
உணும்பாலா யுதவல் போல், நான்
பாடலாய் வடிப்பேன் ; நீவிர்
பருகலாம், மறுநா" ளென்றேன்.

'பழுத்துறு கனியின் சாறோ ?
பாகு, பால், தேனே ?' வென்றே
வழுத்துறும் வகைய தான
வண் தமிழ்க் கவிதை யாத்திவ்
வெழுத்தறி வில்லார்க் கிங்கே
எமுறக் கூறற் கேற்ற , -
முழுத்துற வுற்றாய்ந் தோர்ந்த
முதல்தரக் கவிநா னன்றே!

'காய்வெட்டு வாழைத் தாறும்;
கனியாகப் பழுக்க விட்டே
ஒய்விட்டுத் தின்ன , நாளைக்
குங்களுக் களிப்பே' னென்று
தாய் விட்ட மாற்றங் கேட்டுத்
தயங்கிடும் தனை யர் தாமாய் ,
வாய்விட்டு வருஞ்சொல் லின்றி
வருத்த மா யிருந்தார், நின்றே!

மச்சியம் பாது விட்ட
மறை மிச்ச மில்லை; மாழ்கிக்
குச்சியம் பாது விட்ட
குறை மிச்ச மில்லை; கூறின் ,
உச்சியம் போது விட்ட
உருப்பத்தா லோய்ந்தென் னுள்ளம்
எச்சியம் பாது விட்ட
இருப்பினை யியம்பி னேனே.