பக்கம்:மதுரைக் குமரனார்.pdf/11

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


சங்க காலம் 7. முத்துக் குளித்தலும் என்ற இவைபோன்ற தொழில் கத்ட்கும் சங்க காலத்தில் குறைவில்லை. கல்விபோல்த் ழிலிலும் ஆடவர் பெண்டிர் உயர்ந்தோர். தாழ்ந்தோர் ற வேறுபாடு கிடையாது. போர்க்களத்தில் மகளிர், யேந்திப் போர் செய்வதில்லையே தவிர, போரிற். பட்டோர்க்கு மருத்துவம் செய்வதும் வேறு பல ண்டுபுரிவதும் உண்டு. இங்கே கூறியதுல்வி, செல்வம், தொழில் முதலிய முல் தமிழ் மக்களிடையே வேறுபாடுகள் இருந்தன். இம், உண்ணுதல், பெண் கொள்ளுமுகத்தில் உறவு, ாளுதல் முதலிய வகையில் இவ்வேறுபாடுகள் வில்லை. தமிழர் அனைவரும் ஓரினமாகவிே. இன்றுக்ாணப்படும் பிளவுகளும் லுேற்று.ை அச்சங்க காலத்தில் காண்ப்ப்டவிேயி o * ..." Nப்ப்ெப்ராக்ல்ே இருக் * - " " - நோய்கள் இருந்திருந்தால் அவற்றுக்குத் தமது தமிழில் - - - - ---- • – தமிழ் மக்களிடையே காலத்தில் நோயும் குறைவு என் : ங்கும் கோயின் றியன்ற யாக்கையர்” என்று புல் ாந்தையார் என்ற சான்ருேர் ஒருவர், தாம் பிறந்து ர்ந்த பாண்டி நாட்டைவிட்டுச் சோழநாட்டு உறை ண்டுகள் மிகப் பல கழிந்தும், மயிர் நர்ை யெய்த்ாம்ை ாடு வியப்புற்றனர். அவர், “என் குடியில் என் மனைவி பர் வைத்திருப்பர். இதனுல்க் தமிழ் * . . . . சொல்லாமல்ே மக்கள் மெய்ங்குலத்தைப் பாராட்டியுள்ளனர். க்கு வந்தபோது, அவரைக் கண்டோர். அவர்க்கு மக்களும் அறிவுடையவர் ; எவலரும் என் கருத்தின்