பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/121

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


cardiomegaly: 蟹 8م:Rنهgغsا فا பேரிதயம்; இதய க்கம் : இதயம் விரில்டைதல்.

cardiomyopathy: Ssuš sæså கோளாறு: இதயத் ல்சநோய், இதய்த் திசை வ்ழு' - இதயத்து யில் ஏறபடும கடுமையான கோளாறு. இந்த நோய்க்கான காரணம் இறியப்ப்டவில்லை. நெஞ்சுப்பையின் உள்வரி மென்: தேர்லில் அல்லது சில சமயம் நெஞ்சுப்பையை மூடிக்கொண்டி ருக்கும் சவ்வில் ப்ெரும்பாலும் இது உண்டாகிறது.

cardiophone : 3:u 9* வரைவி: இதய ஒலிக் கருவி இதய ஒலி பேசி: 蠶 கேட்பதற்கு உத வும்ஒ க்கருவி.இதயத்துடிப்பிஜது அளவிட்டுப் பதிவு .ெ ச ய் கி ற மின்னணுவியல் சாதனத்தின் மூலம் நாடித்துடிப்பினை ஆ. நீா'iர். இது உதவுகிறது. கருப்பைச் சிசுவின் நாடித்துடிப் விTஅறியவும் இதனைப் பயன் படுத்தலாம்.

cardioplegia: கெஞ்சுபைபடைப்பு இதில் இருக்கம் கிறித்தல் இழந்த நிலை இத்ய அறுவைச் சிகிச்சை யின்போது . நெஞ்சுப்பையின் தசைப் பகுதி

யின் அசைவைக் குறைப்பதற்காக மின் எந்திரவியல் மூலம், மருந்து ஆல்லது வெப்பத் žariliki (hypothermia) மூலம் செயலிழ்க்கச் செய்தல்.

cardiopulmonary : இதயம்-துரை விரல் சர்ர்ந்த இதயம், நுரையீரல் கள் இரண்டும் தெர்டர்பான, திறந்த நிலை இதய அறுவைத் இச்சையின்போது இதய-நுரை விரல் பக்கவழி ப்யன்படுத்தப்புஇ கி ற து: இரத்தவோட்டித்திஜி ருந்து இதயமும், துரையீரல்களும் நீக்கிப்பிட்டு அவ்ற்றுத்துப்பதிலாக ஓர் இறைப்பு ஆக்சிஜனேற்றி :பன்ப்டுத்தப்ப்டுகிறது.

103

cardiorator ; இதயத் துடிப்புப் பதிவுக் స్ట్రో கண்ணால் பார்க்கும்படி பு

செய்யும் கருவி ه(; cardiorenal : இதயம்-சிறுநீரகம் சார்ந்த இதய நீரக : சிறு நீரகங்கள் இரண்டும்தொடர்பான.

cardidrespiratory : 6) su to சுவாச மண்டலும் சர்: இதய 醬 இதயம், சுவாச பண்டலம்

ரண்டும் த்ொடர்புடைய. cardiorraphy: 6 ga' , s a # தையல்: வழக்கமாக்காயுங்களுக்கு அறுவைச் சிகிச்சையில் பயன் ப்டுத்துவதுபோல், இதயச் சுவருக் குத் தையலிடுதல்.

car dio's cop e : *-ār 95uë சோதனைக் கருவி: இதயத்தின் உட்பகுதியைப் பரிசோதனை செய் வதற்கிக், ஆடிகளும், ஒளிச்சுரும் பொருத்தபட்ட ஒரு க்ருவி. cardiothoracic : 9ăuă-teriuă குழி சார்ந்த இதய மார்புக: இதயம், ம்ர்ர்புக்குழி இரண்டும் தொடர் புடைய சிகிச்சையின் ஒரு தனிப் பிரிவு.

cardiotocography, e. ல் சி சு அளவீடு . கருப்பை إانا والنيوتنزلقاتgg வில் இருக்கு ழ், குழந்தையின் இதயத்துடிப்பு வீதத்தை அளவிடு வதற்கான ஒரு ந ஜ ட மு ைற. இதன் ஒரு புற ஒலிக்கதலிது ாேக அல்லது க்ருப்பையில் இருக் கும் குழ்ந்தையின் கபாலச் சருமத் தில் ஒரு மி ன் மு ைன யை ப் ப்ொருத்தி, இந்த இதயத்து வீதம் பதிவு, செய்ய்ப்படுகிறது. குழந்தை பிஜபூதழகுமு; நீச்சுற்றியுள்ள் சவ்வுக்குழி iள் ஓர் அக இறங்கு இதி:ை ேெல க்கி அல்லது தாயின் அடி iற்றில் ஒரு புற நுண்து இயக்க்டிானியை ஒத்து தாயின் இடிவயிறறுச் சுருக்கததையும் அள விடலாம்.