பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/128

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


110

அசைவுகளை ஒருங்கிணைப்பதும் நிற்பதைக் கட்டுப்படுத்துவதும் இதன் முக்கிய பணிகள்.

cerebral hemispheres : (pan små

கோளங்கள் : மூளையின் இரு பெரும் பிரிவுகள்.

cerebralism : (panorë Gausò கோட்பாடு : மனத்தின் செயல்

இயக்க அசைவு (இயகரும பகுதி)

உடல் உணர்வுகள் (டினாஅய

பகுதி)

சமநிலை (சிறுமூங்)

செயதி வாங்கி | அனுபபுதல் Al (தடுைடைய)

மூளைச செயல கோடபாடு

ஹார்மோன் to சமநிலை (மோபய பகுதி)

cerebration : Gpantư 9uảaử; பெருமூளையியக்கம்;முளைத்திறன்; அறிதிறன் : மூளை செயற்படுதல் : மனதின் செய்ற்பாடு; எண்ணம். cerebritis: மூளையழற்சி; பெரு மூளையழற்சி. cerebrospinal : gadar - gp glasis தண்டுத் தொடர்பு : மூள்ைக்கும் முதுகந் தண்டு வடத்திற்கும் ஒருங்கேயுள்ள தொடர்பு. cerbro-spinal fever : &#sötswfl: மூளைப் போர் வை அழற்சி cerbro-spinal fluid : opengs; தண்டுவிட நீர். Cerebro vas cular. Epsomrš குருதிக் குழாய் தொடர்புடைய, பெரு மூளை குருதிக் குழாய், குருதிக் குழா படைபட கார ணமாக மூளை யில் இரத்தம் பாய்தல் பாதிக் கப்படுதல். cerebrum : பெ ரு மூ ைள: தலையின் முன ப க் க மு ள ள பெருமூளை. certified pati Ents: சான் றளிக்கப்பட்ட நோயாளிகள 1956ஆம் ஆண் டு மனநலச் சட் டம் ந ைட முறைக்கு வரு வதற்கு முன்பு

| அடிப்படை .

ծ տDհյպձ

களெல்லாம் மூ ைள யி ல் தா ன் மனநோய் மருத்துவமனையிலிருந்து தோன்றுகின்றன என்னும் கோட் தானாகவே வெளிச் செல்ல முடி

பாடு,

யாதிருந்த நோயாளிக்கு

சான்