பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/132

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


114

நோயில் சிலவகை, பறவைகள் மூலம் மனிதருக்குப் பரவுகிறது. ப்ாலுறவு வழியாகவும் இந்நோய் பரவுகிறது இந்நோய் கண்ட குழந்தைகள் அதிக அளவில் பிறக் கின்றன. இது கண்ணிமை அரிப்பு நோய்க்கும் காரணமாக இருக் கிறது.

chloasma: தவிட்டுப் படை மங்கு: தோலில், முக்கியமாக முகத்தில். பொன்.தவிட்டு_நிறத்தில் படரும் படை நோய், பெண்களுக்குக் க்ரு வுற்றிருக்கும்போது இது உண்டர் கிறது. chloral hydrate : (s; G or n w ś ஹைட்ரேட் : நரம்புத் தளர்ச்சியி யினால் உறக்கமினமை ஏற்படும் போது கொடுக்கப்படும் விரை வாகச் செயற்படும் சமனப்படுத் தும் மருந்து.

chloralism : GG6Tm fleir a soit வெறியப் பழக்கம் : குளோரின (பாசிக) உலர்வெறியம் தரும்

மயக்கக் கோளாறு.

chlorambucil: @Carrghúruoso ! அறுவைச் சிகிச்சையின் போது நோய்க் கிருமித் தடை மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்து. chloramphenical : G.Garnwrů ஃயெனிக்கோல் : அநேகமாக வாய் வழியாகக் கொடுக்கப்படும் உயிர்க் கொல்லி மருந்து நச்சுக் காய்ச்சல (டைபாயடு)போனற நோய்களுக் குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது

chlorcyclizine : SGarniensšsfi சின்: புண்ணுண்டாகிய இடததில இரத்தத்தில் விழுப்புப் பரவிச் செயலாறறாமல் தடுக்கும் மருந்து களில் ஒனறு. இதன்ன எதிர் விழுப்புப் பொருள்' என்றும் கூறு வர். பயண நேர்ய்க்கும் இது பயன படுகிறது.

chlordiazepoxide : SGsTrisou– யாசிப்பாக்சைடு : மன இறுக்கம்

ஆகியவற்றைக் குணப்படுத்தும் 蠶 தசையைத் தளர்ச்சியடை யச் செய்யும் குனமும் உடையது. இதனை வாய்வழியாகவோ ஊசி மூலமாகவோ செலுத்தலாம்.

chlorexolone : குளோரெக்சோ லோன். சிறுநீர் கழிப்பதைத் தூண் டும் மருந்து. chlorhexidine : SGernüQMäÄ டின் : பலவகைப் பாக்டீரியாக் களுக்கு எதிராகப் பயன்படுததப் படும் நுண்ணுயிரிகளைக் கொல் லும் கரைசல் மருந்து.

chlorine : குளோரின் (பாசிகம்) : நிற நீக்க, நோய்க்கிருமித் தடைக் காப்பு, போருக்குரிய நச்சு வாயு ஆயுதங்கள் ஆகியவற்றில் நெஞ்சு திணற அடிக்கும்,காரமணமுடைய வாயுவடிவத் தனிமங்களில் ஒன்று. இது பசுமஞ்சள் நிறமுடையது.

chlorine water : Godsmriflir sons சல். chlormethiazole : G.Garmii Quoģ தியாசோல : உறக்க மூ ட் டு ம மருந்து. மருந்துறைகளாகவும், ஊசி மருந்தாகவும கிடைக்கிறது. இது மன உளைசசலைத தணிககக் 3ռւգ Աս3%l.

chlorocresol : GGsmir6yräsflsmsd: பாக்டீரியாக்களைக் கொல்லும் மருந்து. ஊசி மருந்துக் குமிழ் களைப் பாதுகாபபாக வைக்கப் பயன்படுகிறது.

chlorodyne : குளோரோடின் : அபினிசசதது. ஈதர், குளோரோ ஃபார்ம் ஆகியவை கலந்த ஒரு கரைசல். இது உறக்கமூட்டும் மருந்தாகப் பயனபடுகிறது

chloroform : uoluss uo(5 #5 (குளோரோஃபார்ம்) : எளிதில ஆவி யாகும், இனிமை கலந்த சுவை யுடைய, நிறமற்ற உணர்ச்சியகற் றும் நீர்மம்.