பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/137

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


chromosome:@smảá bp; usirųă காரணித் தொகுப்பு, நீே

உயிர்ம்ப் பி ள வு ப் ப ரு வ த் தில் உயிரி UL ώύ Π ώύ7 பங்குகொ ண்டு இன ம ர பு ப் ப ண் பு க ைள க் .ெ க | ன டிருப்பதா கக் கருதப் படும் இன க் கூறின் க ம் பி யி ழை போ றைபகுதி இது இரட் படி த து ட பெருகும் த ன ைம աւ 6Ծ Լ- Աս தாகும். chrono logical age:காலவரிசை வயது; காலக்கிரம வயது.ஒருமனிதரின் உணமையான வயது (ஆண்டுகளில). Chvostek’s sign : (pašs flúų: முக நரம்பில் துள்ையிடுவதால் முகம் அளவுக்கும்றிச் சுரித்துப் போதல். இது, முறை நரம்பிசிவு நோயின் அறிகுறி. chyle : உணவுப் பால், குடல் கூழ்: குடற் பால் குடற் சாறு : உடலில் உண்விலிருந்து ஊறும் கொழுப்பு கலந்த iெள்ளை குடல் நிணநீர் chylothorax உணவுப்பால் கசிவு: மார்பில் குடல் கூழ்: நுரையீரல் உட்குழிவிற்குள் மார்பக நிணநீர்க் குழலிலிருந்து உணவுப்பால் கசி

@

இனகசீறறு இரடடிததல்

டு

Φύ, chyluria : âpl^fflğ உணவுப்பால்:

ட்ற்பால் நீரிழிவு கொழுர்ே : சிறு

சில் உண்வுப்பாற்கூறு காலும் உட கோளா "

| 19

Chymar கைமார் : கைமோட் ரிப்சின் என்ற மருந்தின வாணிகப் பெயர். chyme : உணவுச் சாறு; இறைப் பைக் குழம்பு : குடலில் உண்டா கும் உண்வின் குழம்பு இது தன ம்ான மஞ்சள நிற அமிலம். இது இரைப்பையிலிருந்து, முனசிறுகுட லுக்குச் செல்கிற்து. இதன் அமிலத் தன்ன்ம, உணவுச்சாறு ஆடிக்கடி இடைவெளிகளில் வெளியேறும் வகையில், இரைப்பையின் வாயில் காப்பைக் கிட்டுப்படுத்துகிறது. chymification : a-swarsų GyúląG வாதல உணவு குழம்பாக மாறும மாறுபாடு. Chymoral : măsurviri : டிரிப் சின், கைமோட்ரிப்சின் போன்ற செரிமானப் பொருள் கலவையின் (என்சைம்கள்) வர்ணிகப் பெயர். chymotrypsin : sosGudru flüssteiro புரதத்தைச் சீரணிககககூடிய ஒரு செரிமானப் பொருள் (என்சைம்). இது கணையத்தில் சுரக்கிறது. Cicatrin : சிக்காட்ரின் நியோ மைசின். பாசிட்ராசின அடங்கிய ஒரு தயாரிப்பின் வாணிகப்பெயர்; 劉盈 அ மி னே அமிலமாகக் ன்டக்கிறது. இது காயங்களைக் குணப்படுத்துகிறது. cidex : சைடெக்ஸ் நுட்பமான அறுவைச் சிகிச்சைக் கருவிகளிலும் ஆடிகளிலும் பயன்படுத்தப்படும் ப்ாக்டீரியாக் கொல்லி மருந்தின் வாணிகப் பெயர். Cidomycin : சைடோமைசின் : ஜெண்ட்ாமைசின் கல் ஃபே ட் என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர். cilia : கண்ணிமை மயிர்: கண்ணி iiiகளில் காணப்படும் இதிை போனற உறுப்பு. iேne: சிமெக்ஸ்: முட்டுப் பூச்சி வியைச் சேர்ந்த் இரத்தம் உறிஞ்சும் பூச்சிக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவகை. cinchocaine : ஆற்றல் ஆந்ப்ந்த நீள்வு நீக்கி, இது

சிங்கோக்கைன் : *க உறுப்பெல்லை தால் மேற்