பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/149

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தொடர்பினால் ஒட்டிக் கொள்ளக் கூடிய தொறறு நோய் கொண்டு செல்கிற. containment isolation : Gromish த டு ப் பு ஒதுக்கிவைப்பு : ஒரு நோயாளியைப் பீ டி த து ள் ள் நோய் மற்றவர்களுக்குப் பரவா மல் தடுப்பதற்காக நோயாளியைத் தனிமையில் ஒதுக்கிவைத்தல்.

continuous ambulatory perito neal dialysis (CAPD): ĝenu ugn இயங்கு வ ைப ப் பி ரி.வி ைன் : நோயாளி வபைப் பிரிவினையில் இருக்கும்போது அவர் இ - ம் விட்டு இடம இயங்கிக் கொண்டி ருத்தல்.

continuous positive airways pressure (CPAP): பற்குழித் தகர் வுத் தடுப்பு மருத் துவ ம் பல் பொருந்து குழித தகர்வினை யுடைய குழந்தைகளை ஒளி ஊடு ருவுச் சவ்வு நோயிலிருந்து பாது

காப்பதற்கான சிகிச்சைமுறை.

continuous subcutaneous insulin infusion : , songwriuš stroiu நீர் தொடர் செலுத்தம : நீரிழிவு நோயை உள்உடசு றியல் முறை யில் கட்டுப்படுத்துவதற்காகக் கணையச் சுரப்பு நீரை அடித் தோல் வழியாகச் சிறிது சிறிதாகத் தொடர்ந்து செலுத்துவதற்கு இறைப்பானைப் பயனபடுத்துதல். contraception : 60:5s:L.

contraceptive : * (5 § 5 on L & சாதனம், கருத்தடை மருந்து : கரு வுற்ாமலிருப்பதற்காகஆண்,பெண் அணிந்து கொள்ளும சாதனம். வாய்வழி உட்கொள்ளப்படும் மாத்திரைகளையும் இது குறிக்கும்.

contract: நோய் பீடித்தல் : நோய் கள் எளிதில் பறறுதல் அல்லது

தொற்றுதல். நோயுடன் தொடர்பு.

தசைச் சுருக்கம்:

contractile :

தசைத் திசுக்கள்

சுருங்கு தசை :

கூடாமை : ஒரு

131

எளிதில் சுருங்கக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டிருத்தல். contraction : Fæststampë sig å கம்; இறுக்கம்; சுருக்கம் : தசை இழிைகள் இறுக்கம்டைந்து சுருக்க மடைதல் . contraindication : # # # so s நிறுத்த அறிகுறி முரண்பட்ட அறி குறி. கூடாப் பயன்; பொருந்தாமை;

நோய்க்குரிய ஒ வகைச் சிகிச்சை முறைய்ை நிறுத் விடலாம் அல்லது தவிர்த்துவிட லாம் என்பதைக்காட்டும் அறிகுறி.

contrecoup எதிரீட்டுக் காயம் ஏதிர்க்காவம: தாக்கும் ஏற்பட்ட இடத்திற்கு நேர் எதிரான இடத் தில் தாக்குவிசை காரணமாக உண்டாகும் காயம் அல்லது சேதம். ஒரு திரவத்தைக கொண்டிருக்கிற மண்டையோடு போனற உறுப் பில் இது ஏற்படும். convection” s- so as ù ú u ši sú: வாகித்தல்; சுற்று முறை : வெப்ப மின்னாற்றலகள் தம்மால் இயக் கப்படும் அணுக்களின் இயக்கத்தி னால் பரவுதல். காற்று அல்லது தி ர வத் தி ல் சூடான பகு லிருந்து குளிர்ந்த பகுதிக்கு வெப் பம் பரவுதல. conversion : so so so in m so p th; மாற்றம் : உளவியல் போராட்டம், உட்லியல் அறிகுறிகளாக வெளிப் படுதல். convolutions: opener upo-tillessir; ம டி-ம டி ப் பா ன: வளை சுற்று: சுருட்டை சுருள்; மடிப்பு : மூளை ம்ேற்பரப்பிலுள்ள நெளிவு மடிப்பு கள். convulsions : el sjl ú u ; 3)ála! : மட்டுமீறிய மூளைத தூணடுதல் காரணமாக ஏற்படும் தசைகள் தானாகவே சுருங்குதல். convulsive therapy : pālān, மருத்துவம்; வலிப்பு மருத்துவம் : மின்விசை மூலம் அதிர்ச்சியளித்