பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/153

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


crasnitin flursuafi.işdir : Q4r வில் பாஸ் என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.

cream of tartar 605ushuà , பொட்டாசியம் பைடார்ட் ரேட், மருந்துக்குப் பயன்படும் வகையில் புட் மி ட்டு ஆணியுருப்படுத்திய சாம்பர இருபுளியகி.

creatine : தசைச் சாற்று உயிர்ப் பொருள் தசைப் புரதம் : தசையின் சாற்றில் காணப்படும் உயிர்ப் பொருள் கூறு முதுகெலும்புள்ள வற்றிக்குரிய வரிநிலைத் தசையின் நில்ையான தனிச் சிறப்புக் கூறு.

creosote : கச்சரிபொருள் மரக் கீலிலிருந்து எடுக்கப்ப்டும் எண் னெய்டிெவான ஆற்றல் வாய்ந்த நச்சரிபொருள். crepitation: sugu 3ô; (“9? பில்)ாராரப்பு: 露 உாழ்ஒலி. உடைந்த எலும்பின் இ ர ண் டு துண்டங்கள் உ ரா ய் வ ைத ப் போன்று மருத்துவர் ஆய்வினால் நுரையீரல்களில் கேட்கப்படும் ஒலி. cresol : கிரிசோல் : ஆ ற் றல். வாய்ந்த பூச்சி கொல்லி மருந்து. வேதியியல் முறையில் ஃபினாலு டன் தொடர்புடையது crick கழுத்துச் சுழுக்கு முதுகுப்

• ہالا. ب3iا cret in is m: sălså osmo: கேட் யச் சுரப்பி சுரப்பாற்றல் இழந்து போவதன்_கர: ஏற்படும் அங்கக்கோணல் அல்லது தடைபட்ட வளர்ச்சியுடன் அறிவு மந்தம் ஏற்படும் நிலை.குள்ள உரு ii ப்ெரியத்லை, பருத்த கால்கள், உலர்ந்த தோல், குறைந்த தலை மயிர் வீங்கியகண் இமைகள் குறு கிய கழுத்து போனற அங்கக் ாேனல்கள் ஏற்படுதல். cribriform : கல்லடைத்துணை எலும்பு, சல்லடைத் கன; g as( 5 سبا * :ட்ப்ோல் சிறுதுளைகளுள் :

முக்கடி எலும்பு. இது முகர்தல்

135

நரம்புகள் செல்வதற்கு அனுமதிக் கிறது. ericoid குரல்வளைக் குருத் தெலும்பு : ம்ோதிர வடிவமுள்ள குரல்வளைக் குருத்தெலும்பு.

eriate : கோய்த் திருப்பு முன்ை! அச்சநிலை; இடர் ல்ை இரு நோயில் ஏற்படும் திருப்புகட்டம். எடுத்துக்காட்டாக, காய்ச்சலின் அறிகுறிகள் தளர்வதற்கு வெப் பத் திணிவு ஏற்படுதல்.

c rot a mit on : sount-i-roடோன் : சொறி சிரங்கினை குறிப் பாகக் குழந்தைகளின் சொறி இரங்கின்ைக் குணப்படுத்துஆதழ் கான் மருந்து. இது கோ சிர: கில் பூச்சிகன்ஹக் செ து: .ភវើទំ சல்ைத் தடுக்கிறது.

croup : காற்றுக்குழல் அழற்சி : கொடிய இரும்லோடு கூடிய குழந் தைகளின் காற்றுக்குழல் அழற்சி நோய், தொண்டையில் உண்டா கும் கரகரத்த ஒலி. crus : வேர் உறுப்பு: உடலின் பல் வேறு உறுப்புகளில் கால் போன்ற அல்லது வேர் போன்ற அமைப்பு. எடுத்துக்காட்டாக, உதாரவிதான வேர்,

crutch paisy : ుఖ iன்றுகோல் , மணிக்கட்டு, ரல் கள், கிட்டைவிரல்கள் ஆகியற்றின் நீட்டுத்தசைகளில், இத்கு ' உள்ள ஆரை நரம்புகளில் அடிக் கி, அழுத்தம் ஏ ற் படு ஆதத் காரணம்ாக் உண்டாகும் முடக்கு வாதம்.

cryaesthesia.' குளிர் உணர்வு : குறைந்த வெப்பு நிலையில் மிகுந்த ஆளிச்சியை உணர்தல். cryogenics : தாழ்வெப்பவியல்: இல்றிநிலையியல், தர்ழ்ந்த வெப்ப நில்ை பற்றிய இ ய பி ய லின் திளைத்துறை: