பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/207

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


tellicle: குமிழ்ச் சுரப்பி, கரப்பி, திசு துண்குமிழ் : ஒரு சிறிய சுரப் ւՔւյնmւ. toliculitis : குமிழ்ச் சுரப்பி விக் கம் : மயிர் மூட்டுப்பை போனற குழாய்ச் சுரப்பிகளில் ஏற்படும்

க்கம். fomentation: ®ġsi-ib Qsm@ġ தல் : மருந்திட்ட இளஞ்சூடான கழுவுநீரின்ால் ஒத்திடமTகொடுத் தல். fontanelle : L&#æuouid, 2. & K& குழி, உச்சிமடு : குழந்தையின் தலையில் எலும்பு வளர்ாது மென் தோல் மட் டும் உடைய உச்சி மையம் இது பெரும் பாலும் குழந் தையின் இர :-) வய &ptoids கொள்ளும், food allergy : a-awal 9&areu : உணவு உண்டதும் ஏற்படும் எதிர் விளைவுகள் அனைத்தையும் இது குறிக்கிறது. food poisoning : a-awal së sı. டம்; கச்சுணவு : பாக்டீரியா நச்சு, ::::: இயற்கைக் காய்கறிகள் பான்றவற்றை வேதியியல் நஞ்சு காரணமாக, தஞ்சாகிய உண வினை உண்பதால் வாந்தி, வயிற் றுப் போக்கு போன்ற கோளாறு கள் ஏற்படுதல். foot : பாதம்; அடிக்கால்; காலடி : já:శ్రీ கீழே யு ள்ள கால்டிப்பகுதி. foாaாen: எறும்புப் புழை, எலும்புத் ளை; துனை: எலுமபுகளில் ஊடு சல்லும் புழை. forced vital capacity (FVC) : கட்டாயச் சுவாச அளவு : துரை பீரல்களிலிருந்து வலிந்து வெளி யேற்றக்கூடிய உச்ச அளவு வாயு

I89

forceps : பற்றுக்குறடு, சாமணம் : அறுவைச் சிகிச்சைகளில் பயன் படுத்தப்படும் சாமனம் போன்ற

இடுக்கிக் கருவி. forensic medicine : gllusãush மருத்துவம் : சட்டம் அல்லது நீதி மன்றம் சார்ந்த மருத்துவத்துறை. சட்டவியல் மருத்துவம் என்றும் இதனை அழைப்பர். foreskin : gsflåEsråd; Gpár தோல் : மாணி துதியை அல்லது ஆண்குறி நுனியை முடியிருக்கும் தோல்.

formal ஹைட் ; கொல்லி ம்ருந்து. மாலின் கரைசல், அறைகளில் தொற்று நீக்கம் செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நோயியல் திசு மாதிரிகளைப் பாதுகாக்கவும் இதனைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

dehyde : ..umiudréd h. ஆற்றல் வாய்நத பூச்சி 40% ஃபார்

formic acid , .uriiflă sufleoi, (கரிச அமிலம்) : எறும்புகளால் வெளியிட்ப்பட்ட கசிவில் அடங் கிய அமிலம்.

formication : sílůıțarššá’ வால் தோலில் எறும்பு ஊர்வது போன்று ஏற்படும் அரிப்புணர்ச்சி. formula : மருத்துக் குறிப்பு: வரை முறை :- ஒரு பொருளில் அடங்கி புள்ள விேதியியல் பொருள்களைக் குறிக்கும் மருந்துமுறைப்பட்டியல் குறிப்பு. á

forni x: Gubgiả குழாய் வளைந்த முகட்டுப் பகுதி : ப்ெணிைன கருப் ஃப வாய்க்குழாய்ச் சுவருக்கும் கருப்பையின் கழுத்துப் பகுதிக்கு மிடையிலான இன்டவெளி வளைவு போனற முகட்டு- ன் இருக்கும்.

Fortage:ic : ஃபோர்ட்டாஜெசிக் : பெண்ட்டாசோசின் 15 மி.கிராம் பாராசிட்டாமோல் 500 மி.கிராம் அடங்கிய கலவை மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.