பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/212

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


194

gallbladder: &#3ůsmu; &#3$itů பை துரை f ர லி ன் அடிப் பர ப்பில் உள் ள பேரிக்

gall-duct: பிதத நீர் வடிகுழாய் gallipot : சாடி, குழம்

ைத ல ம வை க் க ப் பளபளப்பான மட

பிததபபை

பயன்படும் பாண்டம். gallstones , பித்தப்பைக் கல்; பித் தக் கல் : பிததப பையில் உண்டா கும கல போன்ற கடுமபொருள்.

galls : மரக்கரணைகள்; மாசைக் காய் : கருவாலி போனற சில மரங்களின் சுரணைகளிலிருந்து சுரக்கும் பால். இதிலிருந்து தானிக அமிலம தயாரிக்கப்படுகிறது

galvano cauterization I tstsir னோட்டத்தீய்ப்பு : தி சு க் களை அழிப்பதற்கு மின்னோட்டம் மூலம் சூடாக்கப்பட்ட ஒரு கமபி யைப் பயன்படுத்துதல். galvanometer:uflsirĞstırı-Lunırsaflı கால்வானிய மானி : மினனோட் டததை அளவிடுவதறகான ஒரு சருவி. gamete: பாலனு:பாலின உயிரணு; புணரி : இனப பெருககததில் இரு பால்களின சா ர் பா க வு ம இ ைண ந் து ஒன்றையொன்று

புப் பானை:

பொலிவுபடுத்தும் பாலினச் சார் பான ஊன்மத் துகள்.

gammabenzenahexach’oride : காமபென்சீன்ஹெக்சாகுளோரைடு : தலைப்பேனை ஒழிப்பதற்குச் சவர்க்காரக் குழம்பாக (ஷாம்பூ) பயன்படுத்தப்படும் பொருள். gamogenesis : unsstadsomraļ Șsnů பெருக்கம் : இ ரு பா லக ள் இணைந்து இனப்ப்ெருக்கம் செய் தல். gamma rays:சிற்றலை ஒளிக்கதிர்; காமாக கதிாகள் : மிகக குறுகிய ஒளிக்கதிர்லையுள்ள ஊடுருவு கதிர் கதிரியக்கத் தனிமங்களின அணுக்கரு மையம் சிதைவுறுவ தால இது உணடாகிறது.

ganglion : ரம்பு மண்டல மையம்; நரம்புமுடிச்சு:நரம்பு முண்டு: மங்கிய சாம்பல நிறமுடைய மாபபொருள் நிரம்பிய நரமபு மண்டல மையம்.

ganglion-ceil/ganglion corpus culelganglion globule : ngibų மையக கருவணு.

ganglionectomy: outbu unsol-so மைய அறுவை மருத்துவம்: நரம்பு முகை நீக்கம். gangrene : தசையழுகல் நோய்; அழிவுறல; அழுகழ் தசையழுக லுடன கூடியஉடலின் உட்கூறு இல் லது திசுக்கள் அழிந்து போதல். இது பெருமபாலும் இரத்தவோட் டக் குறைபாட்டினால் உண்டா கிறது. சிலசமயம், நேரடிக காயம் அல்லது நோய்த தொறறு காரண மாகவும் ஏற்படலாம். gangrenous stomatitis : 5sms யழுகல அழற்சி; அழுகிய வாயற்சி : புற்றுப் புண. Ganser syndrome a sm po நோய் : ஒருவர் கேள்விகளுக்குத் தவறான பதில்களைக கூறி, தான் சரியான பதிலைக் கூறிவிட்டதாக