பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/251

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


இந்தப் புரதத்தை உற்பத்திசெய் யுமாறு உயிரணு தூண்டப்படு கிறது. அந்தப் புரதம் நோய்க் கிருமியை எதிர்த்துப் போராடு கிறது.

interlobar : தொங்குதசைகளிடை யே: பகுதி பிதுக்கங்களிடையே.

inter menstrual : longsäl-mil களிடையே. internal: உட்பகுதியில், உட்காது: காதின.உள்ளுறுப்புகள் உள்ள பகுதி interosseous : 679 buqssfisol_Gu interphalangeal: sossmsò súlydd மூட்டுகளிடையே.

interposition operation : சிற் றெலும்பு மாற்று ம ரு ந் து : சிறு எலும்புகளின் தொகுதி முழுவதை யும் அல்லது ஒரு பகுதி யை அறுவை மருந்துமூலம் மாறறுதல. interserosal : ga sử ữ ở g cù n! களிடேயே. intersexuality : @05umāgiranu: ஆண்-பெண் இருபால தன்மைகளு முடைய.

interstices : Rp. Qanu-Qleissles&r: ஒடுங்கிய பிளவு கள்; சந்து வெடிப்பு.

intestine : (Su-ā) : a-orajá குழாயின் கீழ் ப் பகு தி. இது

குடல்

பெருங்குடல், சிறுகுடல் என இரு பகுதிகளைக் கொண்டது.

23.3

intertrigo : தோல் விக்கம் : ஈர மான தோல் மடிப்புகளில் ஏற் படும். intervertebral : களிடையே. intima ; குருதி காள உள்பூச்சுச் சவ்வு உட்படலம்: குருதி நாளத்தின உள பூச்சுக் சவ்வுத திசு. intolerance : sălțiusoriosirenuo; சகியாமை : சத்துப்பொருள்கள், மருந்துகள் போன்ற குறிப்பிட்ட ப்ொருள்களை உடல் ஏற்றுக் கொள்ள மறுத்தல். intraabdominal: 2-dir sjų suußgy; வயிற்றுள், வயிற்றினுள. intracapillary : gàgélulii intracapsular : Quir#Ruqapuļsir. intracardiac : @Fuġigldir. intracellular i 2 uSŲglaļsir. intracerebral : Qu05&pgosruqër.

முள்ளெலும்பு

intracorpuscular: G5 (15 $) & கணத்துள்

intracranial : மணடையோட் டுள். intracrania! pressure (ICP) : மணடையோட்டு உள்ளழுத்தம் :

மண்டையோட்டினுள் உள்ளிழுத் தத்தை மூளைத்திசுக்கள் இயல் பான அளவில் வைத்திருத்தல்

intracutaneous s Ggnéö $ls. வினுள சருமத்துள். intradermal . தோலி னு ள்; தோலுள். intradural : psm snà a súaļsiri கடின உறையுள் : மூளையையும்

முதுகுத தணடையும, சூழ்ந்திருக் கும் மேல் சவ்வின உட்பகுதி.

intrahepatic. Fogar,

intralobular : smgl நுண்வளையக.

மடலுள்: