பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/258

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


240

டன் விசையினால் நகர்த்தும் போது செலவழியும் ஆ ற் ற் ல் அளவு.

jugular : கழுத்துச் சார்ந்த :

நரம்புகள். junkfood: அ ல ம் பு உணவு: மா னோ சோ டியம் கிள ட்டாமேட் போன்ற

வெளிப்பும் உட்புற

கழுதது சார்நத பெரும் நரம்புகள

வேதியியல் பொருள் கள் சேர்க்

கப்பட்ட அலம்பு உணவு.

junctional tubula : oawiiu நுண்குழல.

junket : தயிர்க்கட்டி : மேலே பாலேடு கவித்த இனிப்பூட்டிய தயிர்க்கட்டி. juvanile: இளம் பருவம்; சிறார் : இளமைப் பருவத்துச் சிறப்பியல் பான பருவம.

iuxtangina : தொண்டை வீக்கம்: தொண்டையழல்.

juxta-ephiphyseal vessels முனை வளரி அணுக்கக் குழலகள். juxtaposition : 31&Más otiu. juxtaspinal (pg|Qagibu 9105élô

juxtavasical : Rpfäůsou sIG

கில.