பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/277

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


mania : மூளைக் கோளாறு உளக் கிளிச்சி வெறி: மனமாறாட்டித் கோளாறு; போரர்வம்: மட்டு மீறிய ஆவல்; உணர்ச்சி ஆர்வ மிகுதி. mania ; பித்தர் : அறிவிழந்தவர் பைத்தியம் பிடித்தவர்; வெறியர். manic depressive psychosis: வெறி-ஏக்க உள்நோய், மாற்றுப் பித்த்க் கோளாறு இடையிடையே நனனிலையுடன மாறி மாறிக் களிப்பு ச்ோர்வு வெறிகள் உண் டாக்கும் பித்தக் கோளாறு. mannite : இன்னுணவுப் பொருள: இயற்கையான் குடலிளக்க ன் சிாற்றுப் பொருள்.

manometer : .s. & 5 ; " " "f : திரவம் அல்லது வாயுவின அழுத் தத்தை அளவிடும் கருவி Mantoux reaction : undróšov இணக்கம், எலும்புருக்கி நோய்க்கு தோல்வழி ஊசிமருந்தாகச் செலுத் தப்படும் மருந்து. manubrium priiQu®ibu; Qr*$* ெேலலும்பு : மார்பக எலும்பின் அல்லது மார்பெலும்பின் மேற் பகுதியின கைப்பிடி வடிவிலான கட்டமைப்பு MAot : மாவோய் மானோ அமின் ஆக்சிடேஸ் இன்கிபிட்டர் மருத்து.

marasmus : a- u– é) es & u «I; குழந்தை உடல் மெலிவு:நோஞ்சான்; ப்ெரு இணைப்பு: மெலி சவலை : ஊட்ச்சத்துக் குறைபாடு காரண மாக, உட்ல், முககிய குழந்தை யின் உடல் மெலிதல்.

Marburg disease : நோய் : நோய்க்

கடும் தொற்றுநோய் காய்ச்சல் திடீரென வருவதும் விடுவதும், தலைல்லியும, தசைத் கீல்வாதமும் இதன் அறிகுறிகள் : நாட்களில்

கீட்டிகள் தோன்றலாம். இந்த

பசுங்குளங்கு கிருமியினால்

259

நோய்க் கிருமி உடலில்-2-3 மாதங் கள் வர்ை இருக்கக்கூடும். இந் நோய் கண்டவர்களில் 30% ப்ேருக்கு மரணம விளைகிறது. marcain: மார்க்கேய்ன் : பூப்பி வாணிகப் பெயர்.

Marevan : torfiaurd : SG8# கட்டுக்கு எதிராக வா ய் ல கொடுக்கப்படும் மருந்து. mermite : wwāwuoč- : *!!!** சத்திலிருந்து (நொதி), எடுத்தி படும் ஒரு செறிவுழ் பொருளின், வினிக்ப் பெயர். இதில் வைட்மின் B தொகுதி கிராமுக்கு 1.8 மி கி; நியாசின், நிக்கோட்டின அமிலம் கிராமுக்கு 16.8 மி.கி, ஃபோவிக் அ மி ல ம் அடங்கி யுள்ளது: Marplan : மார்ப்பினான் : ஐசோ iபோக்சோசிட் என்ற மரும் இன் வாணிகப் பெயர்.

masochism: aldraud ursätulo: அடக்கிக் கொடுமை செய்வதை இன்புறும் முரணியல் சிம் றின்ப நிலை. massage : Gäinää” பிசைதல்: பிடித்துவிடல் வுேதல்: தசைகளும் மூட்டுகளும் செயலாற்றத் துாண்டு வதற்காக அவற்றைத் தேய்த்துப் பிசைந்துவிடுதல். மிாரடைப்பின் போது இதயத்தைச் செயற்படச் செய்வதந்தாக் மார்புப் பகுதியில் இவ்வாறு செய்வர்.

மார்பக வலி; முல்ை

mastalgia : வலி : ம்ார்பகத்தில் உண்டாகும் நோவு. mastectomy : . " " # u * # : அறுவை முலை இக் க ம் :) மார் பகத்தை அகற்றுவதற்கான

அறுவை மருத்துவம்

Masteril s umrä0Qu-fi& ' டிரோஸ் _ானோலின என்ற மருந்தின வாணிகப் பெயர்.