பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/290

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


272

நிலையில் முக்கியமாக ஏற்படும் தொற்றுக் காய்ச்சல் வகைகள், இவற்றினால் முக்கியமாக மூட்டுத் தசைக்ளிலும், தோலிலும் இரத் தப் போக்கு உண்டாகும். இவை கொசுவினால் பரவுகிறது. மஞ்கள் காய்ச்சல் இ ல் வகை யை ச் சேர்ந்தது. motion : மலங்கழிதல்: இரைப் பையிலிருந்து மலம் வெளியேறு தல.

motor nerve : sú u-sosT ngibų; இயக்கு நரம்பு தசை இயக்கததைத் து.ானடுகிற நரம்பு மணடலம்.

mountain sickness i u sno Gibrü, உயர்ந்த மலைப் பகுதிகளில் ஆக்சிஜன் குறைபாடு கார்னமாக உணட்ாகும் மூச்சடைப்பு, இதயத துடிப்புக் கோளாறு ப்ோன்ற அறிகுறிகள் கொண்ட் நோய்.

mucaine : முக்கைன் : எக்சோத் தாசின என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.

mucillage : பிசின்; பசைக்கூழ்: நீரில் கரைந்த தாவரப் பசைப் பொருள்

mucin : முசின் : பல உயிரணுக் களிலும், சுரப்பிகளிலும் கான்ப் படும கிளைக்கோ புரதங்களின் இயேவை,

mucinolysis : gpstei Rangaļ; முசின் முறிவு : முசின் சேர்மானம் ஆக்கச் சிதைவுறுதல. mucolytics : திட்யக் குறைப்பு மருந்து மூச்சுக் குழாய்ச் சுரப்பு நீரின் திட்ட ஆற்றலைக் குறைக் கும் மருந்துகள். mucosa: சளிச்சவ்வு, மென் சவ்வு: சீதச் சவ்வு. mucositis: safés dial opää

mucous : சனியுடைய சித சளி யால் மூடப்பட்ட கோழ்ை சார்ந்த,

mucoviscidosis : வீக்கம். mucus : சளி கோழை; சிதம் : சளிச் சுரப்பிகளிலிருந்து சுரக்கும் குழம்பு நீர்ப் பொருள். multicellular : uso | e-lèwgplä களுடைய : பல உயிரணுக்களி னால அமைந்த,

multigravida : uso supñengú பேறு பல் சூலி, பலபேற்றித்தாய் : multilobular : usoumulâ; uâ, மடல் : பல காது மடல்களைக் கொண்டிருத்தல். பல்லிதழ். multivite : பல உயிர்ச் சத்து மாத் திரை: வைட்டமின் 'ஏ'அனுாரின், ஹைட்ரோகுளோரைடு, அஸ் கார்பிக் அமிலம், கால்சிஃபெரால் போன்ற பல உயிர்ச்சத்துகள் அடங்கிய மாத்திரைகள். mumps : புட்டாளம்மை; பொன் னுக்கு வீங்கி காதின முன்புறச் சுரப்பியையும் வாய் உட்புறத்தை யும் இணைக்கும சுரப்பி நாளங் களில் ஏற்படும் வீக்கம் வைரஸ் துண்கிருமிகளால் ஏற்படுவதாகும். munchausen sindrome : Quiriu புகலும் நோய் தேவையின்றி மருத் துலு, சோதனைகள். அறுவிைச் சிகிச்சைகள், சிகிச்சைகள் செய்து கொள்வதற்காக நோயாளிகள் அடிக்கடிப் பொயக் காரணங் களைக் கூறுதல்: எடுத்துக்காட் டாக, குழந்தையைப் பற்றித் தாய் பொய் கூறுதல். mural : நாள உட்கவர் சார்ந்த, சுவரிய, சுவர் மேல் : உட்குழிவான உறுப்பு அல்லது நாளத்தின் சுவர் பற்றிய

murmur * GpgNGPLNúll; GPLÐl இனுப்பு : இதயததின் அல்லது இபருந்தமனிக்ளின் அசைவின்ைக் கேட்கும்போது கேட்கும் மெல்லிய மான ஒலி. அசைவொலி,

சிறுநீர்ப்பை