பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/306

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


288

ஒரு புரதம் இருக்கும். இது சீரணத் ன்போது இடைந்து வளர்சிதை

மாற்றம் பெற்று யூரிக் அமிலம்

சிறுநீர் வழியாக வெளியேறும்.

nucleotoxic. o— sos mira : உயிரணு உட்கருவிலுள்ள நச்சுத் தன்ம்ை. இது வேதியியல பொருள் களையும், நேரய்க் கிருமிகளையும் குறிக்கும். nucleus : உட்கரு அணுக்கரு : அணுக்கரு உயிர ன் உட் பகுதி. இதில் நிற க் கோல் த ள் (குரோமோசோம்) மரபணுக்கள் அடங்கியிருக்கும். nullipara : logo.g.; from $5mil; பேற்றிலி : குழந்தை பெறாத் ஒரு பெண். Nupercaine : நூப்பர்க்கேய்ன் : சிங்கோக்கெய்ன் என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.

mutation : தலையாட்டம்; தலை பாடல் : கட்டுப்படுதத முடியாமல் தலை ஆடுதல். nutrient : smill-' art-u-in : ஊட்டச் சத்தாகப் பயனபடும் பொருள்.

nutriment : sś$leursų : osnu".-ż சத்து மிகுந்த உண்வு. nutrition : *-wroto-Libi aritiu-š சத்து; ஊட்டம் : திசுக்களின் உயிர் வாழ்வுக்கும். வளர்ச்சிக்கும், பழு தடைந்த திசுக்களைப் பழுது பார்ப்பதற்கும் ஒட்டு மொத்த மாகத தேவைப்படும் சத்துள்ள உணவு.

nutritional deficiency.o.orgot. டக் குறைபாடு : உணவில் ஊட்ச் சத்துகள குறைவாக இருத்தல் nutritional odema : குறைவு வீககம் : குறைபாட்டினால் உடல் வீக்கம். nuxwamica:எட்டிக்காய்.நர பூக்கி

ஊ ட் ட க ஊட்டச்சத்துக்

உண்ட

மருந்தாகப் பயன்படும் எட்டிச் சத்து' (ஸ்டிரைக்னின்) எடுக்க்ப் படும் எட்டி மரத்தின் கொட்டை,

nyctalgia : , śve also : Qaas நேரத்தில் ஏற்ப்டும் வலி.

nyctalopia : uo m a so à ses@, இரவுக் குருடு; மாலைக் கண்:Tiல் குருடு : இருட்டில் மட்டும் தெளி வாகப் பார்வை தெரியாது. nyc' ohobia : ovalăileș: அச்சம்; நிசிமருட்சி த இரவு நேர்த் ஆம். இருட்டிலும் ஏற்படும் இயல்பு மீறிய அச்சம். ycturia : இரவுச் சிறுநீர்க்கழிவு

இரவில் அடக்க முடியாமல் சிறுநீர் கழிதல். Nydrane : ili Grci : Qužar

மைட் என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.

nymphae ; அல்குல் சிறு உதடு; சிற்றிதழ் சிற்றுதடு) புறப் பிறிப்பு ஆறுடியின் உத்டு (இதழ்) சிறிதாக் இருத்தல்.

nymphomania: tossflä siffsrubů, பாலுறவு வேட்கை; காம மக்ள்: ஒரு பெண ஆ ள வுக் கு மீறி காம் உணர்வு கொண்டிருத்தல்.

Nystaform : Mavi-raumiib : 43 சன எரிச்சலுக்குப் பூசப்படும் களிம்பு மருந் தின் வாணிகப் பெயர்.

nystagmus : ssit san; ssreflg) ஊசலாட்ட நோய் விழி நடுக்கம், கண் கடுக்கம் : கண்விழிகள் ஒயா மல் ஊசலாடும் நிலையிலுள்ள கண்ணோய்; சுரங்கத தொழிலா ஊர்களுக்கு உண்டாகும்

கண் G៣ ក.

nystatin : நி ஸ் டாட் டி ன் :

  • ** **r an L அழற்சியைக் குணப் IT aff பூ ஞ் ச ண&(لہ روہی، ۔ زی۔ ان لاد வளாசசியைத தடுக்கிறது