பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/335

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பாதுகாப்பு இன்றியமையாத தாகும். periostitis : எலும்புச் சவ்வழற்சி எலும்புறை அழற்சி ; எலும்புக:ை மூடியுள்ள சில்வில் ஏற்படும் வீக் கம். peripartum : opůų& – srob : குழந்தை பிறக்கும G β υιο. இதனைப் பேறுகாலம்' என்பர்.

peripheral : up a-gūuss; up; புறத்திய வெளிப்புற ஓர் உறுப் பின் அல்லது உடலின புற உறுப்பு கள் சார்ந்த, peripheral nervous system • வெளி காம்பு மண்டலம் புற கரம்பு . فالله سيقاعها periportal : கல்லீரல் சூழ்ந்த கல் ரேல் சிரையைச் சுறறியுளள.

periproctitis : ssari sig bå: bலக்குடல் வாய் அழற்சி, குதச் சுற்

ழற்சி : மலக்குடலையும், குத் ம்ே சுற்றிஏற்படும வீக்கம்.

perirenai : சிறுநீரகம் சூழ்ந்த சிறு iரகத்தைச் சுற்றி, சிறுநீரகப் புறம் : சிறுநீரக்ததைச் சுற்றியுள்ள. perisplenitis : _idearøfwò •.op பழற்சி, மண்ணிால சுற்றழற்சி : மன்னிரலிலும் அதையடுத்த கட் _மைவுகளிலும் உள்ள உறைகளில் ஏற்படும் வீக்கம். peristalsis : surafgië sse இயக் கம்; குடல் அலைவு குடல த:ை அன்லi:_அல்ைவியககம் : குடலி லுள்ள பொருள்கள் வயிறு நெடு இலும் நதர்ந்து செல்லும் ஆ:ை யில் குடலில் ஏற்படும அசைவியக் கம் ஒரு தசைத் தளாவு அல்ை யைத் தொடர்ந்து இந்த அசைவு இல்ைவு" தோன்றும். உணவுச் சாரம எளிதில் செல்வதற்கு இசை வாக உணர்வறற வட்டாகார மான தன்னியக்கத் தசைச் சுருக்க அலைகள் உண்டாகும். peritomy : இமையிணைப் படல்

317

அறுவை; சுற்று வெட்டு: கண்ணின் கருவிழிப் பட்லம் சுருங்கிவிடாமல் தடுக்க் கருவிழிப் _ படலத்தின் விளிம்பிலுள்ள இமையினைப் படலத்தில் ஒரு பகுதியை வெட்டி யெடுததல். peritoneum : anéig a-stiúil உறை (வபை); உதரஉறை: வயிற் றுனளுறை : அடிவயிற்று உட்பகுதி யைச் சூழ்ந்துள்ள நீரடங்கிய இரட்டைச் சல்வுப்பை.

peritonitis : alsou sigist; ai&# றறை உறை அழற்சி, உதரப் பை புறை அழற்சி ; வயிற்று உறுப்பு உறையில் (வபை) ஏறபடும் விக் தி!ம், peritonsiliar abscess (quinsy): தொண்டைச் சதை ஆழற்சி; தென் டைச் சதை சுற்றுச் சீழ்க்கட்டி தொ ண்டை வீக்கம் உளார்க்குப் பழுப்பு : தொண்டைச சதையிலும், அதைச் சுற்றியுளள நெகிழ்வான திசுக்களி லும் ஏற்படும் கடும் அழறசி. periumbilical , Qsrùųo sģitā: உந்திச் சுற்று: தொப்புளைச் சுற்றி யுளள. periurethrai : studi sust s-ap சார்ந்த சிறுநீர் விழி உறையைச சுற்றியுள்ள. periurethralabscessi stpasti sust உறை புறச் சீழ்க்கட்டி. perivascular ; குருதி நாளம் சூழ்ந்த குருதிக் குழாய்ச் சூழல் : ஒரு குருதிநாளத்தைச் சுற்றியுள்ள. perieche: 2-5G mišGğdò; கோட்டு வாய்ப்புண் : உதடு சிதைவுறுதல், உதட்டில் பொருக்குப் படர்தல் காரணமாக உதட்டை நாக்கால் நக்கிக் கொண்டிருத்தல். - இது தெற்றுப் பல், பாக்டீரியா நோய், விைட்டமின் பற்றாக்குறை. கை சூப்புதல் காரணமாக سالافر له նձlf Ան • permeability: satQgaji gidrau; irடுருவு திறன் ஊடியில்பு. உடல்