பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/350

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


332

மிகளுக்கு அடிப்படையாக அமைந் துள்ள ஒளியுணர்வுக் கரிமக் கூட் டுப் பெர்ருள். யூரோ போர்ப்பை ரின், கர்ப்ரோ போர்ப்பைரின ஆகியவை இயற்கையாகக் கிடைக் கும் போர்ப்பைரின்கள்.

porphyrinuria : ψ Gurăţi பைரின் : சிறுநீரில் அளவுக்கு அதிக மாக பேர்ர்ப்பைரின் இருததல, இது வளர்சிதை மாற்றத்தில் ஏற் படும் உள்ளார்ந்த பிழையினால் உண்டாகிறது.

porta : கல்லீரல் பிளவு : ரலின குறுககேயுள்ள பிளவு.

portal (vein) : să divid Rang கல்லீரலுக்குக் குருதி கொண்டு செல்லும் குருதி நாளம். portahepatitis : sáðsðwáð &ady யழற்சி, ஈரல் வாயில் அழற்சி : கல் லீரல் சிரையில் ஏற்படும் வீக்கம். portal hypertension sa) sổU cô சிரை மிகையழுத்தம் ஈரல் அழுத்த மிகைப்பு : கலலிரல் ரையில அழுத்தம் அதிகரித்தல.இது பொது வாக சரலரிப்பு க | ர ன மாக உண்டாகிறது.

portal circulation : a sdsốrs) சிரை, இரத்தவோட்டம், சுற்றோட் டம் : குடல், கணையம், மண்ணி ரல், இரைப்பை ஆகியவறறின இரத்தம இதயத்திற்குத் திருமபு வதற்கு முனபு ஈரலில் சிரையின்ால சேகரிக்கப்படுதல் portal vein i ssòcổgs stany; வாயில் சிரை, கல்லீரலுக்கு இரத தத்தைக் கொண்டு செலலும் சிரை. இது 75 மி.மீ. நீளமுடை யது இது குடற்குழாய்ச் சவ்வுச சிரைகள் ஆகியவ்ை இணைந்து அமைந்தது position இருப்பு நிலை:இருககை; இருப்பிடம்,

கல்லீ

positive pressure ventilation : ஆக்கமுறை அழுத்தக் காற்றுாட்டம்;

கேரழுத்த மூச்சோட்டம் : மூச்சு உள்ள்ங்குவிதற்காக நுரையீரல் களில் ஆக்கமுறையில் காற்றழுத் தம ஏற்ப்டுதல். நுரையீரல் சுருங்கு வதன் மூலம் மூச்சு வெளியேறு கிறது இயக்கழுத்தக் காற்றேறறம்.

posterior urethral valve i „sto ப்ேபுறவழிப் பின்புறத் தடுக்கிதழ்; பினபுறச் சிறுநீர்க் குழல் தடுக் கிதழ்கள். posseting : பத்தியப் பாலூட்டல் : குழந்தைகளுக்குக் கட்டிப்பாலைச் சிறிது சிறிதாகக் கொடுத்தல். post anaesthetic : ubušs også தூட்டியபின் உணர்வகற்றுப்பின். postanal : மலவாய்ப் பின்புறம். postcoital : qam iš RäGů últir : கருத்தடை உறையைப் பயன்படுத் திப் பாலுறவு கொண்ட தன் பின்.

postconcussional syndrome : தலைமோதல் கோய்; தலைக காயத் தின்பின் மயககம் தலைக்காயம ஏறபட்ட பின ஏற்படும் தலைவலி, மயக்கம், மயக்கவுணர்வு போன்ற நோய்க்குறிகள்.

post diphtharitic : Qğırsrootபடைப்பான் பின்னோங் : தொண் டையடைப்பான் நோய்த் தாக்கு தலுக்குப் பிறகு உணடாகும் உறுப்பு வாதம். மேல்வாய் உணர் வின்மை போன்ற நோய்க் குறிகள்.

post hepatic: Мартidva, ildrЦрio: ஈரலின் பின்னால.

post herpetic : அரையாப்புப் பின்புறம் posthitis : uorsaf WÉ sốšsib,

மானி முனை அழற்சி.

posthumous : towarágliosiri இ ற ப் புக் கு ப் பி ன் : (1) தந்தை இறந்தபின் குழந்தை பிறததல. (2) தாய் இறந்தபின், தாயி ன் வயிற்றிலிருந்து குழநதையை