பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/37

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


சிதைவுறுத்து மருந்து, உரிய காலத் திற்கு முன்பு கருப்பையிலிருந்து கருவை வெளியேற்றுவதற்குத் தூண்டுகிற அல்லது வினையூக்கம் செய்கிற ஒரு மருந்து. abortion : கருச்சிதைவு : கருப் பையில் ஒரு கரு ஒரு வடிவம் பெறு வதற்கு முன்னர்ே அதனைக் கருப் பையிலிருந்து வெளியேற்றி డిస్తే தல்.

சூல் கொண்ட முதல் மூன்று மர்தத்திற்குள் கரு சிதைதல்.

abortus : சிதைவுற்ற கரு : சிதை வுற்ற அல்லது சிதைவுறுத்தப்பட்ட கரு. இது 500 கிராமுக்கும் குறை வள்ன எடையுடன் இருக்கும். இது இறந்து போனதாகவோ அல்லது உயிர் பிழைக்க இயலாததாகவோ இருக்கும்.

abrasion சிராய்ப்பு: தோற்காயம்: சுரண்டுதல் அல்லது உராய்தல் மூலம் தோலில் அல்லது சளிச்சல் வில் ஏற்படும் மேற்காயம் அல்லது தோல் உரிதல். தழும்புள்ள திசு வினை நீக்குவதற்கு மருத்துவ

முறையில் இது பயன்படுத்தப்படு கிறது.

abreaction : Gstra denssteller எதிர்விளைவு: அக எதிரியக்கம்:

மன் உட்கிடக்கைத் திறப்பு: கடந்த கால வேதனை மிகுந்த அனுபவங் கள் நினைவுக்கு வருவதால் ஏற் படும் ஒருவகை உணர்ச்சித்துண்டு தல். இது, உளவியல் பகுப்பாய் வின்ப்ோது அல்லது இலேசான மயக்க நிலையின்போது அல்லது மருந்துகளின் பாதிப்பின்போது ப்ேச்சிலும் செயலிலும் வெளிப்படு கிறது. abruptioplacenta : விலகல். abscess:சீழ்க்கட்டு, கழலை, கட்டி: சீழ் உருவாக்கும் உயிரிகள் ஒர் உறுப்பெல்லைக்குள் உண்டாக்கும்

கருக்குடை

19

சீழ்த் தொகுப்பு. இது தீவிரமான தர்கவோ நாட்பட்டதாகவோ இருக்கலாம்.

acal.ulia:கணிப்புத்திறன்குறைபாடு: மிக எளிமையான கணக்குகளைக் கூடச் செய்ய இயலாதிருத்தல்.

acatalasia : செரிபொருள் வினை யின்மை : செரிமானப் பொருள் வினையூக்கம் இல்லாதிருப்பதாக மரபணுவியல் முறைப்படித் தீர் மாணிக்கப்பட்ட ஒரு 燃 இது வாய்வழியர்ன் சீழ்த்தொற் நுக்கு முன்பே எளிதில் ஆளாகும் நில்ைன்ய ஊட்டுகிறது. accident : sigib; coušg; fluff நேர்வு; தற்செயல் நிகழ்வு. accidental haemorrhage of நேர்வில் குருதி சிந்தல். accimatation : Syd 9 hul-d: புதிய தட்ப வெப்ப நிலைக்கேற்ப உடல் பழகிக் கொள்ளல். acclimation : @pá, sribuacclimatization:659& oréath. accomodation of eye : sor ow மைவுத்திறன்: ஏற்பமைவு ஆடியின் புறக்'குல் வினை பொருள்கள் அரு கிலிருப்ப ைத அல்லது திெ லைவிலிருப்பதைப் பொறுத்து மாற்றிக் கொள்வதற்குக் கண்ணுக்

ள்ள் ஆற்றல், இதனால், எப் பாதும் பிம்பம் தெளிவாகத் தெரி கிறது. accouchement : u, s ü o ugi : பிள்ளைப்பேறு; பிரசவம்: மகப பேற்று நிலை. accoucheur ; பேறுகால மருத்து வர் : பிளளைப்பேற் பார்ப்பதில் தேர்ந்தவர்; தாய்மை மருத்துவ வல்லுநர் . accouheuse : Guplaro uoGģgi வச்சி : தாய்மை மருத்துவத்தில் தேர்ந்த பெண்.