பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/38

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


20

accretion திரட்சி; வளர்படிமம்: ஒட்டு வளர்ச்சி: ஒரு மையப்பொ ளைச் சுற்றிப் பொருள்கள் அ கரித்தல் அல்லது படிதல்.

பல்லைச் சுற்றிக் கல்லடைப்பு அல்லது ஊத்தை தி ர ள் வ து இதற்கு எடுத்துக்காட்டு.

acebutolol : sistų-Gi-noord : ஒழுங்க ற் று. நெஞ்சுத் துடிப்பு. இட்துமார்பு வேதன்ைதரும் இதய நோய், மட்டுமீறி மிக உயர்ந்த இரத்த அழுத்தம் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் குண்டிக்காய்ச் சுரப்பி இயக்கு நீர்த் தடைப்படுத் தும் காரகி.

acellularcementum:

acephalous : 500usop; மில்லாத.

acetabuloplasty : uisgåsflsrsor ட்டு அறுவை மருத்துவம்: பிறவி శ్రీమ్స్లోనే உள்ள இடுப்பு எலும்பு இடப் பெயர்ச்சி. இடுப்பு எலும்பு மூட்டு வீக்கம் போன்ற தோளாறு களில், தொடையெலும்பின் பந் துக் கிண்ண மூட்டு பொருந்துகிற குழிவின் ஆழத்தையும் வடிவையும் ம்ேம்படுத்துவதற்குத் தேவைப் படும் அறுவைச் சிகிச்சை. acatabulum : ukšišálsirsmurš குழிவு; கிண்ணி தொடையெலும் பின் ப ந் து க் கி ண் ண மூட்டு பொருந்துகிற குழிவு.

பற்காரை.

бѣШТ60

acetate : அசிட்டேட் : அசிட்டிக் அமிலத்தின் (புளிங்காடி) ஓர் உப்பு.

acetazolamide : 31&Bill-most so மைடு குறுகிய காலத்திறகு சிறு நீர்க் கழிவினைத் தூண்டுவதற்காக வாய்வழியே கொடுக்கப்படும் நீர் நீக்கி, கரிமம் சார்ந்த மருந்துப் பொருள். கண் 6 விறைப்பு நோயைக் குண ப் ப டு த் த இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

acetic acid : , sistillgå sjußenb (புளி ங் கா டி) : புளிக்காடியில் உள்ள அமிலம். மூன்று வகை ஆசிட்டிக் அமிலங்கள் மருத்துவத் தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன். (1) உறை நிலை அசிட்டிக் அமிலம். இது சில் சமயம் கடுங்காரமாகப் பயன் படுத்தப்படுகிறது. (2) சிறுநீர்ச் சோதனைகளில் பயன் படுத்தப்படும் சாதாரண அசிட் டிக் அமிலம். இருமல் மருந்து களில் அவ்வப்போது பயன்படுத் தப்படுகிறது. acetoacetic acid : Pěstu GLIT அசிட்டிக் அமிலம் : ஒரே உப்பு மூல முடைய, அதாவது நீக்கி நிரப்பக் கூடிய ஹைட்ரஜன் ஒன்றுடைய ஒரு கரிம அமிலம். மனிதர் உடலில் கொழுப்புப் பொருள்கள் ஆக்சிகர ழாகும்போது ஒர் இடைநிலையில் இது உற்பத்திய்ாகிறது. இரத்தத் தில் அளவுக்கு மேல் காடிப் பொருள் இருததல் அல்லது நீரிழிவு போன்ற சில வளர்சிதை மாற்றக் கோளாறுகளில், இது இரத்தில் அளவுக்கு மீறி இருந்து, சிறுநீர் வழியாக_வெளியேறுகிறது. சிறு நீர்வெளியேறாமல் இருந்தால், இது அசிட்டோனாக மாறுகிறது. இர த் த த் தி ல் இந்த அமிலம் அளவுக்குமேல் இருக்குமானால், எல்லா உணர்ச்சியும் இழந்த முழு மயக்க நிலை உண்டாகிற்து. acetohexamide 1 ~ â t' G L It ஹெக்சாமைடு : வாய வழி உட் கொள்ளப்படும், நீரிழிவு நோய்க்கு எதிரான ஒரு மருந்து. acetomenaphthone : அசிட் டோமொனாஃப்தோன்:வைட்ட்மின K எனற ஊட்டச்சததின் ஒரு செயற்கை வடிவம். வாய்வழி உட்கொள்ளும்போது தீவிரமாக்ச் செ ய ற் படு கி றது. மஞ்சட் காமாலை நோயைக் குணப் படுத்துவதற்கும், நோய்த்_தடுப்பு மருத்துவததில் பிறவி இரததப்