பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/380

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


362

போன பொருட்களை அப்புறப் படுத்துகிறது, எலும்பு மச்சை, கல் லீரல், ஈரல்குலை, நிண அணுத் திசு ஆகியவை இவற்றின் ம்ையங் శ్రీ 6T

retina : விழித்திரை கண் விழி

யின் பின த்திரை

ు யின் ஒளி ιιι επτή டைய உள էֆ Յ 5, Լ பகுதி. retinitis : 畔 விழித்திரை அழ ற் சி: விழித்திரை கண்விழித் திரையில் உண்டாகும் வீக்கம்

retino blastoma i saglžilavš சவ்வுக் கட்டி:விழித்திரை முன்புற்று விழிததிரையின் நரம்புச் சவ்வில் ஏற்படும் உக்கிரமான கட்டி. இது குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே உண்டா கிறது. ஊஸ்டிராஸ்-D என்ற செரி மானப் பொருள் குறைபாட்டி னால் இது உண்டாகிறது. retinopathy : sfigšģeog Gmrü : விழித்திரையில் வீககம் உண்டாகா மல் ஏற்படும் நோய். retinoscope , விழித்திரை ஆய்வுக் கருவி; விழித்திரை ந்ோக்கி விழித் திரை காட்டி விழித் திரையில் ஒளி விலகல் பிழைகள் இருக்கின்றனவா என்பதைக் கணடறியும் கருவி. retinotoxic : cúlslġ#lang Isës . விழித் திரையில் ஏறபடும் நச்சு. retractile : [Sleirañqg6ocu : 1$sm னுக்கு இழுக்கக் கூடிய நாக்கை உள்ளே இழுததுக கொள்ளுதல். retractor : Qqậsoeuả , *ơ5cứì : உள் காயங்களைப் பார் க் கு ம் வகையில் காயத்தின் விளிம்புகளை இழுத்துப் பிடித்துக்கொள்ளும்

அறுவைக் கருவி.

retrobulbar : ứì sir s gin cú, t) : கண்விழியின் பின் பகுதி சார்ந்த கண்விழியின் பின்புறமுள்ள ஒளியி யல் நர்ம்பில் ஏற்படும் வீக்கம். retrocaecal : பெருங்குடல் பின் -பகுதி : பெருங்குடல் வாய்ப் பின் -பகுதி. retroflexion : úlsár olensraļ; Már மடக்கம் : பின்புறமாக வளைந் திருத்தல். retrograde : \sir Gumá65 : Scio னோக்கிச் செல்லுதல். retroocular ; ssir &árug5£.

retroperitoneal : suędui6ì&r (?ìsìt பகுதி : வயிறறு உ - ற் பகுதி சூழ்ந்துள்ள நீரடங்கிய இரட் டைச் சவ்வுப் பையின. பின்புறப் பகுதி. retropharyngeal:$sir@gmain sou-: தொண்டையின் பின்பகுதி.

retropharyngeal abcess: Élcir தொண்டைச் சீழ்க்கட்டி, retroplacental : கொடி : பகுதி. retrospection : Sti situ:-4 &üal: முன நிகழ்ச்சிகளை நினைவு கூர் தல. retrosternal : úlsk udråQugihuț : மார்பெலும்புக்குப் பினபுறமுளள்.

retrotracheal: úlsir (på säGypso: மூச்சுக குழலின் பினபுறமுள்ள. retroversion: $lsir siria: ‘lsir கவிழ்தல் : கோளாறுடைய கருப் பை இடம் பெயர்ந்து பின்புற்ம் சாய்தல். retrovertsd grarvid uterus : பின்சாய்வுக் கருக் கொண்ட கருப் பை : பின்புறம் சாய்நது திரும் பிய கருக்கொண்ட கருப்பை.

பின் கச்சுக் நச்சுக்கொடியின் பின