பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/383

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


கள் மார்பெலும்புடன் 影 துளளன. எஞ்சிய 5 శి எலும்புகள் போலி விலா எலும்பு

|o

تم

o

函 ;

晕星 o o Eo డ so § ଧ୍ଯ ޗިތަޛަކީ 多 o

விலா எலும்புகள்

கள்; இவற்றில் மூன்று இணைகள் மார்பெலும்புடன இன்ைந்திருக்க வில்லை. ஆன்ால், குருததிெலும்பு கள் மூலம் பிணைத்துள்ளன. கீழ்ே

365

யுள்ள கடைசி இரு இணைகள் மிதக்கும் விலா எலும்புகளாகும்.

rice water stool: elflá; তে৫ ணைக் கழிச்சல், ரோக மலம்: வாத்தி பேதியின்போது (காலரா) அரிசிக் குருணைபோல் மலங்கழி தல். குடலின புற அடர் படலம் செதிள்களாக திரிவதால் இந்த அரிசிக் குருணை வெளிப்படுகிந்து,

riskets : குழந்தைக் கணை, உயிர்ச் சத்துக் குறை நோய் என்புருக்கி : குழந்தைகளுக்கு எலும்பு மெனமை யடையும் நோய், வளர்சிதை மாற் மத்தில் கால்சியம், ஃபாஸ்பரம் குறைபாட்டினால் இது உணடா கிறது. இது ன்விட்டமின-D உயிர்ச் சத்துக் குறைப்பாட்டுடன் தொடாபுன்டயது. ஆறு ம்ாதம முதல் 2 வயது வரையுள்ள குழந் தைகளுக்கு இது ஏற்படுகிறது. இத னால் பளுதாங்கும் எலுமபுகள் வளைந்து விடும்; தலை வியர்க்கும்; முறை நசிப்பு உண்டாகும், Rickettsia : நச்சுக் காய்ச்சல் நுண் ணுயிரி : நச்சுக் காய்ச்சல்கள் (சன்னிக் காய்ச்சல்கள்) உண்டு பணணும் ஒட்டுண்ணி நோய் நுண்ணுயிரிகள். இவை பாக்டீரி யாக்களைவிடச் சிறியவை; கிருமி களைவிடப் பெரியவை. பல கீல் கால் அமைந்த உயிரினங்களின் குடல் நாளங்கள் இவை இயறகை யாக வாழ்கின்றன. ricketsial diseases : songwré சூட்டு கோய்கள : கணைச சூடடு

| வ்கையைச சேர்ந்த தோய்கள்.

rickety : கணைச் சூட்டுக்குரிய : கணைச சூட்டினால பாதிக்கப் ۔ ۔ا نا لا

rickety rosary : sasar & G3u-Q விக்கம் : கணைச் சூட்டு நோய் (குழந்தைகளை) பீடிக்கப்பட்ட குழ்ந்தைகளின விலா எலும்புகளி லும், விலா எலும்பு சார்ந்த குருத் தெலும்புகளிலும் ஏற்படும கடு