பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/39

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


போக்குக்கு எதிராகவும் து பயன்படுத்தப்படுகிறது. இ acetonaemia : Hält GLn Genuß

யா: அசிட்டோனிரத்தம்: இரத்தத் தில் அசிட்டோன் பெர்ருள்க்ள் கலந்திருத்தல். acetone : அசிட்டோன் : உயிரியக் கச் சேர்மங்களுடன் கலந்து கரைச லாகும். இயல்புடைய நிறமற்ற படிக நீர்ம்ம். இது எளிதில் தீப்பிடிக்கக்கூடியது. acetonuria : அசிட்டோனூரியா; அசிட்டோன் நீரிழிவு : சிறுநீரில் அளவுக்கு மேல் அசிட்டோன் பொருள்கள் இருத்தல். இதனால் இனிப்பான மீணம் உண்டா கிறது,

acetylcholine : அசி ட் டி ல் கோலின்: தசையின் ஊனிர் சுரப்பி களையும், மற்ற நரம்பு உயிரணுக் களையும் வினைபுரியத் தூண்டு வதற்காக நரம்பு முனைகளி லிருந்து வெளியாகும் வேதியியல் பொருள. இதனை வெளியிடும் நரம்பு இழ்ைகள் கோலின் இழை கள்' எனப்படும். நரம்பு முன்ை களைச் சுற்றிலும், இரத்தத்திலும் பிற திசுக்களிலும் ಘೀ டில் கோலினஸ்டெராஸ் எனப படும் செரிமானப் பொருளினால் (என்சைம்) கோலின், அசிட்டிக் அமிலம் ஆகியவற்றினுள் இது சேர்க்கப்படுகிறது.

acetylcysteine : Astı ış sò Reio டைன்: சிறுநீர்ப்பை இழை அழற்சி யில் உள்ள குழம்பு நீர்ப்பொருள். acetylsalicylic acid : s|<.6) சாலிசிலிக் அமிலம் : உணர்ச்சி யின்மை உண்டு பண்ணுகிற அல் லது நோவகற்றும் மருந்தாகப் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படு கிற ஒரு மென்மையான மருந்து, ஏராளமான நோவகற்றும் மாத் திரைகள் தயாரிக்க அடிப்படைப் பொருளாகப் பயன்படுகிறது.

21

'ஆஸ்பிரின்' என்பது இதன் அதி காரபூர்வமான பெயர். achalasia: உணவுக் குழாய் அலை விழப்பு: தளர்விழப்பு; தளரால்ம : தசை நரம்புகளைத் தளர்வுறுத்தத் தவறுதல். achilles tendon : G#)sm so gana கார்; குதிநாண் : குதிக்ால் எலும் பினுள் செ லுத்த ப் பட்டுள்ள இளக்க மற்றும் கெண்டைக்கால் புடைப்புத் தசைகளின் தசைநாண் முனை.

achillotomy : Gélism sist Galil G.

achlorhydria ; ைஹ டி ரோ குளோரிக் அமிலமின்மை வயிற் றில் ஹைட்ரோ குளோரிக் அமி லம் இலலாதிருத்தல். மரணம் விளைவிககும் இரத்தசோகை. இரைப்பைப் புற்று ஆகிய நோய் களின்போது இந்நிலை தோன்றும். acholia : பித்த நீரின்மை.

ஒcholuria : அக் கோலூரி யூன: பித்தமற்ற நீரிழிவு:சிறுநீரில் பித்த நீா நிறமி இல்லாதிருததல்.

achondroplasia : sigidų suaris சித் தடை குறுத்து வளராமை : நீண்ட எலும்புகள்ன் வளர்ச்சி தடைபட்டு. பெரிய தலையும் குறு கிய உறுப்புகளும் கொண்ட குள்ள உருவம் உருவாதல். இது பரம் பன்ரயாக விரும் ஒரு பண்பு இதில்

அறிவுத்திறன் பாதிக்கப்படுவ தில்லை. பாரம்பரியப் பண்பு மேலோங்கியிருக்கிறது.

achroma : இயல்புநிறமின்மை.

achromatopsia : நிறக்குருடு: நிறப் பாாவையின்மை வண்ணங் களை முழுமையாக அடையாளங் காண இய்லாதிருத்தல்-இந்நோய் பிடிததவர்களுக்கு ஒரே நிறம் மட்டுமே கண்ணுக்குப் புலனாகும். achromycin : släGursouostsir : 'டெட்ரோசைக்கிளின்' எ ன் ற