பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/405

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பக்க உட்குழிவான சிவப்பணுக் களிலிருந்து ஆ.) இது spherocytosis : Gsrawš , Äaiŭ பணு அழிவு : மரபுவழி வரும் இரு மிர் பணு க் கோளாறு. 器 பிறவியிலேயே இரு த் க லா ம். ஆனால்,இதன் அறிகுறிகள் ஆயுள் முழுவதும் வெளிப்பட்ாமல் இருக்க ல்ாம். சிலசமயம், தற்செயலாக ரத்த சோதனை செய்யும்போது து கண்டறியப்படுகிறது sphincter muscle : , “Gile, தசை சுருக்கி : புழைவாய்ச் சுரிப் புத் தசை, sphinterotomy : &J5ti,& sabs அறுவை : சுருங்கு தசையை அறு லெ மருத்துவ்ம்மூலம் பிளத்தல். sphingomyelinase : , ovoids" மைலினேஸ்: கொழுப்பு வளர் சிதை மாற்றத்திலும், சேமிப் பிலும் இன்றியமையாத ஒரு செரி மானப் பொருள் (என்சைம்).

sphingmogram i mrę sistřaļù பதிவு. sphygmograph : nmışü uğla மானி காடி வரைவி : நாடித் துடிப் பினைப் பதிவு செய்வதறகு ம்ணிக் கட்டில், நாடித் தமனி மீது பொருத்தப்படும் ஒரு கருவி. sphingmology : nr séießuo 鷺 துடிப்பினை ஆராயும் அறி

Lo).

குருதி GPnuð

sphygmomanometer ; குருதிக்

அழுத்தமானி:

Tomo

குருதி அழுத்தமானி

387

அழுத்தமானி அழுத்தவியல்: கர்; அழுத்தமர்: இரத்த அழுத் தத்தை அளவிடுவதற்கான கருவி.

sphygmophone : ar, 9 då கருவி; ந்ாடி அதிர்வொலியைக் கர்ட்டும் கருவி. sphygmus: nmışt 5mış.ğ zyışüt 1. spice : வரிக்கட்டு, பட்டைத் திசுப் ús er en d; உறை:புண் سا سنا لا

டத்தின்

து திருகு & D sp II கவும் எதி ராக வு ம் வரிந்துகட் டும்.துணிக் கட்டு. spicule; எலும்புமுன் சிலாம்பு ஊசி முள் வடிவுடைய சிறிய எலும்பு.

வரிக்கட்டு

spina bifida : _ ngibųů . Hou இடைப்பின்மை; பிளந்த முள்:முது கெலும்புப் பிளவு : நரம்புப் புழை யில் குறிப்பாக இடுப்படி_ழுத்

கொண்மூட்டெலும்புப் பகுதியில் முழுமையாக அடைப்பு ஏற்படா ம்ல் இருக்கும் பிறவிக் கோளாறு. spinal : மு. து கந்த ண் டு சார்ந்த முதுகந்தண்டு தொடர் புடைய முதுதந்தண் இப் பகுதியில் ம்ட்டும் உண்ர்வை நீக்கக் கொடுக் கப்ப்டும் மருந்து. ஓர் உறுப் பெல்லை உண்ர்வ் நீக்கக் கரைசல் மருந்தாகும்.

spinat canai : முதுகந்தண்டுப் புழை, தண்டு வடக் குழாய். spinal column : Upg=55&Q. spinal cord: song all-o GP3, கந்தண்டுவடம் தண்டக நாடி.

spine: GPzGastúti : முள்ளந்