பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/407

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


splenalgia : wsiw gofydd Gminaj; மண்ணிரல் வலி : மணனிரல் பகுதி யில் ஏற்படும் வலி. splenectomy; unson of wé opensu மண்ணிரல் நீக்கம் : மண்ணிரலை அறுவை மருத்துவம்மூலம் அகற்று இல், splenic pulp : www.cnfs do seg. splenetic : மண்ணிரல் மருந்து : மண்ணிரல் நோய்க்கான மருந்து. மண்ணிரல் நோயாளி. splenic fever : uparafo do sriš சல். splenitis : unan sw?ợso odšsúb. splenitic மனணிரல் அழற்சி : மண்ணிரல் வீக்கம். ற் splenius : திமில் தசை : தலையை இயக்க உதவும் கழுத்தின பக்கத்

திலும் பின்பு ரத்திலும் உள்ள தசை. splenization : uostrafgsom å súd :

மனணிரல் போன்ற பொருளாக உயிர்ப்புப் பையை மாற்றல். splenoid : மண்ணிரல் சார்ந்த, splenology : uogorsufu söluso: uosior ணரல் பற்றிய ஆராயும் அறி வியல்.

splenomegaly: tosistenford estfal; மண்ணிரல உருப் பெருககம் மண்

ண்ரல் விக்கம : மண னிரல விரி வடைதல்.

splenoportal . மண்ணிரல்-கல் லீரல் சிரை சார்ந்த மண்ணிரல

மற்றும் கல்லீரல் சிரை தொடர் . لاثة -6T) L پi

splenoportogram : insiersfợcoகல்லீரல்சிரை ஊடுகதிர்ப்படம்: மண் ணீைரல் மற்றும் கல வீரல் சிரையின் ஊடுகதிா வரைபடம. ஒளி புகா ஊடகம் செலுத்தி இது எடுககப் படுகிறது.

$89

splenorenal · மண்ணிரல்-சிறு கீரகச் சிரைப் 'ன்னல் : மண்ணிரல் சிரையும் சிறுரகச் சிரையும் பின் னிப் பிணைந்திருக்கும் நிலை.

splenotomy: usinafrá psyears மண்ணிரலைத் துண்டித்து எடுத் தல்: மண்ணிரல் உள்ள றுவை. splint : முழக்தாளெலும்பு: சப்பை: சிம்பு. splinter-bone: oppišrdt orglúbų:

; மனிதரின் முழந்தான் எலும்பு. 瞬 SPOD emærCphēpr" A உதவித்துறை உடல் ஊன முற்றோருக்கு ஏற்படும் பாலுறவுச் சிக்கல்களில் உதவிபுரி யும் ஒரு துறை. இது ஊனமுற்றோர் மறு வாழ்வுச் சங்கத்தின ஒா அங்கம். spondyl(spondyle): {E:ఢఙ .ெ க லு ம யு க்

(op of

முழத்தாள் எலும்பு கண்ணி: முதுகெலும்

பின் தனிக் கண்ணி. spondylitis , sein G ait: "Bibli அழற்சி முதுகெலும்பு அழற்சி ஆண் டெலும்பின (முள ளெலும்பு) ஒன்று அதற்கு மேற்பட்ட கண்ணி க்ளில் வீக்கம'உண்டாதல், spondylolisthesis: ggQa@ibų முன் சாய்வு, முதுகெலும்பு முன் பிறழவு, முள்ளெழும்பு கழுவல் : வயிற்றுப் பகத முதுகெலுமபு முன் புறம்ாக இடம் ப்ெயர்ந்திருத்தல். spondylosis deformans. தண்டு வட எலும்பு வீக்கம் : முதுகெலும்பு இடைததகடு நலிவுற்று. அத்தகட் டின் க்றறு விளிம்பில் புதிய ள்லும்பு உருவாதல்; இது பொது வர்க தண்டுவட எலும்பு வீக்கம் எனப்படும,

spondylotomy : முறித்தல்.

முதுகெலும்பு