பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/41

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


சுரக்கும் உயிரணுக்கள் கொண்ட உடற்பகுதி. பல் ஊனீர் சுரப்பு இழ்ைகள் சேர்ந்து ஒரு சிறு இதழாக அமைகின்றன.

acme : கோய் உச்சநிலை; கோயின் நெருக்கடி ஒரு நோய் மிக முற்றிய உச்சநிலை.

acmesthesia• •ñ0ęr@q&řoł:

acne, acne vulgaris : opsûug : ஆண்பால் இயக்கு நீர்மங்களின் (ஆண்ட்ரோஜன்) சுற்றோட்டத்தி iல் மயிர்ப்பை நெய்மச் சுரப் கள் அளவுக்குமேல் தாண்டப்படுவ தாலும் மயிர், கொம்பு, நகம் பேர்ன்றலை உருவாவதற்கு ஆடிப் படைப்பொருள்க நிற்கும் வெடி பகப் பொருள் (கெராட்டின்) அடைபட்டு, மயிர்ப்பை நெய்மம் (செபம்) அளவுக்கு அதிகமாகச் வேதாலும் உண்டாகும் நிலை: பின்னர், தோல் பாக்டியாக்கள் அடைபட்ட மயிர்ப்பை நெய் மத்தை அரிப்பு உண்டாக்கும் கொழுப்பு அமிலங்களாக மாற்று கிறது. இந்த அமிலங்களே வீக்கத் திற்கும், கொப்புளம் உண்டா வதற்கும் கார்னமாகின்றன. இதைக் குணப்படுத்த "மானோ சேக்ளின் மருந்தைப் பயன்படுத்த லாம். acne vulgaris : psůUG : gpsä தில் ஏற்படும் சிறுசிறு கட்டிகள். acology: மருந்து மருத்துவ இயல்: மருந்து தொடர்பான மருத்துவத் துன்றத் தனி இயல் acquired immune deficiency syndrome(Al Ds):ஈட்டிய நோய்த் தடைக்காப்புத் குறைபாட்டு கேரம் (i.ஸ்) இது மனித நோய்த் தடைக்காப்புக குறைபாட்டு நோய்க் இருமியினால் (Human Immune Deficiency Virus-HIV) அன்ட்ாகிறது. இந்தக் கிருமி. நலி வறுத்தும் திருமிக்_குழியத்; சேர்ந்தது. இது நான்கு கட்டங்

23

களாக வகைப்படுத்தப் பட்டுள் ளது:(1)நோய்எதிர்ப்புப்பொருள். இது கிருமியைக் கொண்டுதெல் இம் பெர்ருள். இந்நிலையில் இந் நோய் 咒芯 10% 蠶 உண்டு. (2) தொடர்ந்து நீடிக்கும் பொது தினநீர் கொண்டு செல் லும் ப்ொருள். இந்த நிலையில், பிறநோயாளிகளுக்கான சிகிச்சை தேவை. (3) எய்ட்ஸ் நோய் தொடர்புடைய, நெஞ்சுவலி, ப்ேதி, படிப்படியாக அதிகரித்கும் மன்ச் சீர்கேடு போன்ற சிக்கல்கள் தோன்றுதல் (4) குணப்புஇத்ஜ் டியாத முழுமையான “எய்ட்ஸ்' நாய. acri flavine : s4&fi : &Garséât : ஆற்றல் வாய்நத நோய் நுண்ம அல்லது நச்சுத் தடைப்பொருள் இது காயங்களுக்கு 1:1000 தஜ: ன்கவும்; நன்மச்சலுக்கு 1:4000 முதல் 1:8000 வரையிலான கரைச iiiகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அக்ரிஃபிளேவின் பால்மம், மென் மையான, ஒட்டிக் கொள்ளாத காயங்களுக்குக் கட்டுப்போடக் கூடிய ஒரு மருந்து, இதில் திரவு கன்மெழுகு (ப்ர்ரஃபின) அடங்கி யுள்ளது. புரோஃபிளேவின், யூஃபிளேவின் இரண்டும் ஒரே

மாதிரியான கூட்டுப் பொருள்கள்.

acrocephalia : கூம்புத்தலை : இது பிறவியிலேயே அமையும் ப்ொருத்தமில்லா உருவக்கேடு.

இதில், அம்புத்தலை வடிவ மற்றும் நீலை ஒட்டின்மூலம் முகட்டெலும் பையும் பின்முகட்ட்ெலும்பையும் இணைக்கும் பொறுத்துவாயூானது முதிர்வதற்கு முனபே மூடிக்கொள iiதின் க்ார்ண்மாகத் தலையின் உச்சி கூம்பாகவும், கண்கள் வெளி யே துருத்திக் கொண்டும் இருக்கும். acrocephalo syndactyly' கூம்புத் தலை வாத்து விரல் : இது பிற

லேயே அன்மயும் ஒர் உருவக்கேடு. இதில், தலிையின் உச்சி கூம்பு வடி