பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/411

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


sterno cleidomastoid muscle : கழுத்து வார்த் தசை: மார்பெலும்பு கழ்த்துப் பட்டை எலும்பு இவற்ஜி லிருந்து எழுந்து, பொட்டெலும் பின் கூம்பு முனைப்புக்குள் செரு கிக் கொள்ளும் ஒரு வார் போன்ற கழுத்துத் தசை.

sterno costal : மார்பு - விலா எலும்பு சார்ந்த மார்பெலும்பும், விலா எலும்புகளும் தொடர் هلال سبا (که پا

sternotomy : tomäGuglúų egy வை : மார்பெலும்பை அறுவை மருத்துவம்மூலம் பிளத்தல்.

eternum : மார்பெலும்பு: மார்பு கடு

வெலும்பு : விலா எலும்புகளை இணைக்கும் மார்பு நடுவரை எலும்பு.

stermutation : glúidō

sternutative (sternutatory) : தும்மல் பொருள் : தும்மல் தான டும் பொருள். steroids : இயற்கை இயக்குர்ே கன் : கொழுப்புப் பொருளுடன (கொலஸ்டிரால்) தொடர்புடைய இயற்கையாக ஊறும் வேதியியல் பெர்ருட்களின் தொகுதி. இதில், பாலுறவு இயக்குநீர்கள் (ஹார் மோன்), அண்ணிரகப் புற உறுப்பு இயக்குநீர்கள். பித்தநீா அமிலங்கள் ப்ோன்றவை அடங் கும். sterto : குறட்டை ஓசை மூச்சு : உறங்கும்பேர்து மூச்சு விடுன்கயில் குறட்டை விடுதல்

stibocaptate : Now-Gur*"ŭo-o+; குடலில் நத்தைக் கிருமி நோயைத் குணப்படுத்துவதற்குப் பயன்படும் மருந்து. stibophen : éols-Gurç.Q9är * (34— லில் நத்தைக் கிருமி நோயைக் ணப்படுத்துவதற்கான கருமிளை 醬 கூட்டுப் பொருள்.

393

stethoscope : காடிக் குழல்; இத யத் துடிப்பு:மானி; மார்பு ஒலி மரணி: uо пп Ч ஆ ய் வி : இதயத் து டிப்பினை -φι σ τ ώ வதற்கான கருவி. stethoscopy: 85 பத, துடிப்பு ஆய்வியல் : இ த ய த் து டி ப் பி go of : باک طاہگا வியல்.

இயக்க

இதயத் துடிப்புமானி

stethograph : uomių

வரைவி. stigmata: நோய்த் தழும்பு: நோயி னால் உண்டாகும் தழும்புகள் அல்லது வடுக்கள்; பிறவியிலேயே ஏற்படும் உருத் திருபுக்ள்:குறிகள். stilboestroi . ஸ்டில்போபஸ்டி ரால் : செயற்கைக் கருப்பை இயக்குநீர் (ஊஸ்டிரோஜன) முன் inயில் சுரப்பிப் புற்றுக்குக் கொடுக்கப்படுகிறது. stillborn: இறந்து பிறந்த : செத் துப் பிறந்த, stimulant : கிளர்ச்சி மருந்து ஊக்கி; கிளரி. உங்தி : கிளர்ச்சி; யூட்டும் மருந்து துண்டிஇயழுப் பும் உணவு எழுச்சியூட்டும் குடி வகை போன்றவை. stimulus : ğ Isr@ Gurgår; உந்து : உயிர்தத்தை இயக்கததைத் துண்டுகிற பொருள். stitch : (1) விலாக் குத்தல் நோய்; உணவு உண்டவுடன் ஒடுவதால் உண்ட்ாகும் பக்கவாட்டுக் குத்து வலி. (2) தையல் : தைத்து இணைத்தல்.