பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/42

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


24

விலும், கைவிரல்களும் பாதவிரல் களும் வாத்தின் கால்லிரல்களைப் ப்ோனறு இடைத் தோலினால் ஒன்றுபட்டிணைந்தும் இருக்கும். acrocyanosis : ansardò stadio பூத்தல் : ஆக்சிஜன் சரிவர ஊட் ட்ப்பெறாத இர்த்தம் சுழல்வதன் காரணமாகக் கைகால் பகுதிகள் நீலம்பூத்து இருக்கும் நோய் வகை. acrodermatitis : smsøm so G5m év அழற்சி. acrodynia : omasråd Raiủų : தோல் நரம்புக் கோளாறில் கை கால் பகுதிகளில் வேதனைதரும் அளவுக்குச் சிவப்பு நிறமாதல்.

acromegaly : உறுப்பு அகற்சி, புற முனைப் பருமன் கபச் சுரப்பி கோய்: குருதியில் கலந்து உறுப்புகள் செயற்படத் தூண்டும் உட்சுரப்பு இயக்குநீர் (ஹார்மோன்) அள வுக்கு மேல் சுரப்பதால், கைகள், பாதங்கள், முகம் ஆகியவை அள வுக்குமீறி அகன்றுவிடுதல். குழந ன்தக்ளிடம் இது அரக்க உருத் தோற்றத்தை உண்டாக்குகிறது. acromicria ; உறுப்புக் குறுக்கம் : உடல் வளர்ச்சிக்கு முககியமாக உதவக்கூடிய துரம்பற்ற மூளை யடிச் சுரப்பியிலிருநது (கபச் சுரப்பி) சுரக்கும் இயக்குநீர் (ஹார்மோன) குறைவாகச் சுர்ப்ப தன் காரணமாக கைகள், கைகால் பாதங்கள் ஆகியவை சிறுத்துவிடு தல் அல்லது குறுகிவிடுதல். acromion process : G.5m at #0505 நோய் : தோள பட்டை எலும்பின ஒரு பகுதி சற்றே பின்புறமாகத் திருகி இருத்தல். acroparaesthesia : «D& uNog மரப்பு : கைகளில் உட்கூச் செறிவும் மரமரப்பும ஏற்படுதல் acrylics : உறுப்பு ஒட்டுப்பசைகள்: உடம்பில் செயறகை உறுப்புகள் இணைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்

படும், வெப்பத்தால் இளகிக் குளி

ரில் இறுகும் யல்புடைய பொருள்களின் ്ട് Ը

acthar gel: sägri s.ġ : @s கூழ்ப்போன்ற அரைத் திண்ம்க் கரைசலாகவுள்ள ஓர் அக்த: தயாரிப்பு. இது குண்டிக் காய்ச் சுரப்பியின் புற்ப்பகுதியில் நோய் நாடல் சோதனைக்குப் பயன்படுத் தப்படுகிறது. தோல்படை நோய், தோல் தடிப்பு நோய், கீல்வாத முட்டு வீக்கம், ஒல்வாமை நோய் கள ஆகியவற்ற்ைக் குணப்படுத்த வும் பயனபடுகிறது.

ஆgified: ஆகடிபெட் : சியூடோ ஃபெட்ரின், டிரிப்ரோலிடின் ஆகி யவை அடங்கிய ம்ருந்து.

acting out : துன்ப உணர்வுக் குறைப்பு : உணர்ச்சி வயப்பட்ட மனவேதனையைக் குறைத்தல். இதில் முநதையமனக்குழ்ப்பங்கள், மனப்போக்குகள் மூல்ம் தன்னை யறியாமல் ஏற்பட்டுவிட்ட தடு மாற்றமான அல்லது மூர்க்கத்தன மான ந - த் ைத யி லி ரு ந் து நோயாளி விடுவிக்கப்படுகிறார். actinic dermatoses : 9aflż கதிர்த் தோல் அழற்சி : தோலின் புறவூதா ஒளிபட்டால் இயல்புக்கு மீறி எளிதில் புணபடக் கூடியதாக இருத்தல். actinism : ஒளிக்கதிர் வேதியியல் விளைவு: ஒளிக்கதிரினால், முக்கிய மாகப் புற்வூதா ஒளிக் கதிரினால் உணடாகும் வேதியியல் விளைவு. actinobiology: 9aflās; if a.of யல், ஒளிய உயிரியல்: உயிர் வாழும் உயிரிகளின் மீது ஒளிக்கதிரியக்கத் தின விளைவுகளை ஆராய்தல். actinomyces : sílicổ ởsvů urš டிரியா : ஒளிக்கதிா வீசும் பூசண வலையைக் கொண்ட பூஞ்சனம் போனற ஒட்டுண்ணிப் பாக்டீரி யா. இதிலிருநது பல்வேறு நோய்