பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/434

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


4 16

tonsils தொண்டையில் ώ: உள்வாயில் நாக்கின క్త్రజ్ఞ இரு நி ண த் தி க க் கோளங்

உள்நாக்கு கள். இவை நிணநீர் களை உற்பத்தி செய்து தொண

உயிரணு

டையில் நோய் பாதுகாக்கின்றன. topical'ஓருறுப்பு சார்ந்த;தளத்தில், இடஞ் சார் : ஒர் உறுப்பை மட்டும் பாதிக்கிற நோவகற்றுமருந்துகள். பசை மருந்துகள் ஆ கி ய ைவ தொடர்புடைய.

topography: soul plaudisuse; இட விளக்கியல் : உடலின் மடை லங்களின் அமைவிடம் பற்றிய விவரிப்பு

torpidity : thựưựủu : n sươ ữả 3) யறற தனமை, செயலற்ற தன்மை torsion : கருப்பை முறுக்கல் : கருப்பை திருகிக கொளளுதல். torticollis i agiša š sesse. தலைத் திருகு திருகு கழுத் து: கழுத்துக கோணல் : கழுததுச சுளுக்கு வாதம், கழுத்துப்பிடிப்பு. ဂ္ယီနီ வலி இராது தசைச் சுருக் கம் எற்பட்டுள்ள பக்கமாகத் தலைசாய்ந்து மறுதோளின் பக்க மாக முகம் திரும்பியிருக்கும். to smilen : t_nsioußsosir : zein சொட்டு மருந்தாகப் பயன்படும் மருந்து. கண்விழி வி ைற ப் பு நோய்க்குப் பயன்படுகிறது. total body irradiation (TBI) . முழு உடல் ஒளிக்கதிர்ச் சிகிச்சை :

தொற்றாமல்

சிலவகைப் புற்று நோய்களின் தொடக்க மருத்துவத்தில் பயன் படுத்தும் முறை.

total colonic lavage : _{p(gů பெகுங்குடல கழுவுதல் : இரைப் பையில் வி ரி வா ன அறுவை மருத்துவம் செய்வதற்கு முன்னர் பெருங்குடல் முழுவதையும் துப் புரவு செய்தல் நோயாளியை ஒரு திண்டுக் கோக்காலியில் உட் கார வைதது. ஒரு குழாய் வழியாக இரைப்பைக்குள் செருகி பெரு மளவு நீர்மத்தைச் செலுததிச் சுத்தம் செய்கிறது. வெளியேறும் திரவம் சுத்தமாக இருக்கும்வரை யில் நீர்மம் செலுத்தப்படுகிறது.

total parenteral nutrition (TPN) . முழுச் சிரைவழி உணவூட் டம் : இன்றியமையாத ஊட்டச் சத்துப் பொருள்கள் அனைத்தும் அடங்கியுள்ள கரைசல்கள். ஒரு மைய நாளம் வழியாகச் செலுத் தப்படுகிறது. தி ர வ ங் க ளு ம் குறைந்த அடர்த்தியுள்ள கரைசல் களும் மட்டுமே செலுத்தப்படு கின்றன.

tourniquet : G(G## #Qůųš கருவி: இறுக்கக் கயிறு, இறுகுக் கட்டு : அழுத்திப் பிடிப்பது மூல மாக நாடியிலிருந்து குருதி கசியா மல் நிறுததும் கருவி. totalpulpits : qp ழு ப் ப ற் கூ ழ் அழற்சி :

toxaemia : குருதி கச்சூட்டு; கச் சுக குருதி : ப்ாகடீரியா அல்லது சேதம்ன்ட்ந்த திசுக்களின் பொருள் தளினால் உடல் முழுவதும நஞ் சேறுதல். toxic : கஞ்சேறிய: கச்சுப் பண்பு ஒரு நஞ்சினால் உண்டான நச்சுத் த ைமையுடை ய. toxic ambylopia' uniacué so & கம் : நஞ்சினால் பார்வைப் பரபபு சுருங்குதல். toxic anaemia : săsă (305;& சோகை.