பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/447

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


கத்திலிருந்தும் மூத்திரக்கசிவை மூத்திரப் பைக்குக் கொண்டு செல்

சிறுநீர்க் குழாய்

லும் நாளம், இது சராசரியாக 25-30 செ.மீ. நீள்மிருக்கும்.

ureterectomy : , Rgustiá Spri .ெ வ ட் டு; மூத்திரக்கசிவு நாள அறுவை : மூ த தி ர கத சிவு நாளததை அறுவை மருததுவம மூலம் வெட்டியெடுத்தல்.

பretaritis:சிறுநீர்க்குழாய் அழற்சி: மூத்திரக் கசிவு நாள அழற்சி: மூத்தி ரக் கசிவு நாளத்தில ஏற்படும்

க்கம்.

பreterocolic: மூத்திரக் கசிவுதாள -பெருங்குடல் சர்க்த் : மூத்திரக் கசிவு நாளம், பெருங்குடல் இரண் டும் தொடர்புடைய, பொது வாகக் குருதி நாளங்கள் பின்னிப் பிணைவதைக் குறிக்கும.

ureterocolostomy (uretero sig moidostomy): sp;##lvés flaporem -பெருங்குடல் இணைப்பு அறுவை : 器 இர்ைப்பை வழியாகக கழிக்கும்படி செயவதறகாக, சிறு

429

நீர்ப்பையிலிருந்து மூத்திரக் கசிவு நாளங்களை அறுவை மருத்துவம்

மூலம் பெருங்குட்லுடன் பொருத் துதல். uretero-ileostomy: , Gpšślvå

கசிவு காள-பின்சிறுகுடல் அறுவை.

ureterolith : pššivšsha sта இடைப்புக்கல்மூத்திரக்கசிவு நாளத்

ல் கல்லடைப்பு. ureterolithotomy: (p##łgšsésta| காளக் கல் அறுவை: மூததிரக்கசிவு நாளத்திலுளள ஒரு கல் ைல அறுவை மருததுவம் மூலம் அகற்று தல. ureterostomy ' epšśrš «stață குழல் அறுவை : முத்திரககசிவு நாளம் சிறுநீரை வெளியேற்று வதற்காக ஒரு நிரந்தரமான குழல் அமைத்தல. பrethra : சிறுநீர்ப் புறவழி, சிறுநீர் வடிகுழாய் : மூத்திர ஒழுககுக் குழாய்: சிறுநீர்ப்பையிலிருந்து சிறுநீர் வெளியேற்றப்படுமநாளம். பெண்களுக்கு இதன் நீளம் 25-40 மி மீ. அளவு இருக்கும். ஆண் களுக்கு 250 செ.மீ. நீளமிருக்கும். urethral syndrome : Rgystis குழாய் கோய : சிறுநீர் ஒழுக்குக் குழாயினையும், அதனை அடுத துள்ள சுரப்பிகளையும் பீடிக்கும் நோய. urethritis: சிறுநீர் வடிகுழாய் அழற்சி, மூத்திரக்குழாய் அழற்சி : சிறுநீாப் புறவழி வீக்கம். urethrocele , மகளிர் சிறுநீர்ப்பை நெகிழ்ச்சிகழுவில்: பெண்களின்சிறு நீர்பையில் நழுவிபைபோல் உப்பல் urethroplasty சிறுர்ே ஒழுக்குக் குழாய் ஒடடு அறுவை : சிறுநீர் ஒழுக்குக குழாயல செய்யப்படும ஒடடு அறுவை மருத்துவம் urethroscope : daptiše pri பார்வைக்கருவி, சிறுாே வடிகுழாய் நோக்கி : சிறுநீர் ஒழுக்குக் குழா