பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/450

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


432

மூலம் பரிசோதனை செய்தல். கருவெளியேறும் குழாய்களின் காப்புத் திறனை அறிய இச்சோதனை செய்யப்படுகிறது.

uterovaginal : கருப்பை-யோனிக்குழாய் சார்ந்த; அல்குல்-கருப்பையின் : கருப்பை, யோனிக் குழாய் இரண்டும் தொடர்புடைய.

uterovesical : கருப்பை-சிறுநீர்ப்பை சார்ந்த : கருப்பை, சிறுநீர்ப்பை இரண்டும் தொடர்புடைய.

uterus: கருப்பை, கருவகம்: பெண்ணிடம் குழந்தை உருவாகும் உறுப்பு. இது உட்குழிவான தசை உறுப்பு. இதனுள், கரு வெளியேறும் குழாய்களின் வழியாக சூல்முட்டை வந்து சேர்கிறது. இங்கு இந்தச் சூல்முட்டை குழந்தையாக வளர்ச்சி பெற்று யோனிக்குழாய் வழியாக வழியாக வெளியேறுகிறது.

UTI : சிறுநீர்க் குழாய் நோய்.

utricle : பெரும்பை : உட்காது, காதின் உட்புறச் சிறுகட குழி. உயிர்ம அணு; உடலின் நுண் சிறு கண்ணறை.

uve : கண் வண்ணப் பகுதி : கண்ணின் குழற்படலம் : விழித்திரைப் படலம், கண்ணிமை மயிர் கண் கருநிறப்படலம் உட்பட கண்ணின் வண்ணமுடைய பகுதி.

uvettis : கண் வண்ணப் பகுதி அழற்சி : கருவிழிப் படல அழற்சி : கண்ணின் வண்ணமுடைய பகுதியில் ஏற்படும் வீக்கம்.

uvula : உள்நாக்கு; தொங்கு நாக்கு; சிறு காக்கு : அடியண்ணத்தின் முனையிலிருந்து தொங்குகின்ற இழை போன்ற உறுப்பு.

uvulectomy: உள்நாக்கு அறுவை; தொங்கு காக்கு அறுவை: உள்நாக்கினை அறுவைச் சிகிச்சை மூலம் வெட்டியெடுத்தல்.

uvulitis : உள்நாக்கு அழற்சி; தொங்கு நாக்கு அழற்சி : உள்நாக்கில் ஏற்படும் வீக்கம்.