பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/46

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


28

adenosis : &qůst Gmrü

adenotonsillectomy s pšstę. யான்-அடிநாத்தசை அறு ைவ ச் சிகிச்ச்ை': முக்கடிததசை வளர்ச்சி (முக்கடியான்) அடிநாததசை மூலம் அகற்றுதல்.

adenovirus : svůstä figuMssr : ஊனீர்ச்சுரப்பு சார்ந்த 47 தனித் தனி வகைகள் அடங்கிய கிருமி களைக் கொண்ட ஒரு டிஎன்ஏ (DNA) குழுமம். இந்த 47 வகை களில் மனிதனிடம் 31 வகைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. பல் வேறு விலங்கினங்களில் வேறு பல வகைகள் காணப்படுகினறன. இவற்றுள் சில மேல் மூச்சுக் கோளாறுகளையும், வேறு சில சீத சனணி அலலது சளிககாய்ச்சல எனனும் நிமோனியாக் - காய்ச் சல்ையும், இன்னும் சில கொம்புநக அழற்சியையும் உண்டாக்கு கின்றன.

adermine : Aku mullsit : டாகசின், வைட்டமின் B.

adexolin : 3AL&Gsrsölsir : A, D வைட்டமின்களின் கலவை.

adhesion : இரு வேறு உறுப் பிணைவு, ஒட்டுகை : iங்கிய இரு வேறு உறுபபுகளின் இயற்கைக்கு மாறுபட்ட இணைப்பு, பிளவுற்ற பரப்பு இணைவு அடிவயிற்றில் இத்தகைய் பிணைவினால் குடலில் அடைப்பு ஏற்படும். மூட்டுகளில் இது போனற பிணைவு. அசை வைக் கட்டுப்படுததுகிறது. இரு மார்பு வரிப் பரப்புகளிடையிலான் பிணைவு காரணமாக மார்புக் கூடு முழுமையாக இணைவதைத் தடுக்கிறது. 1 d i p o se : உயிரினக்கொழுப்பு; கொழுப்பார்ந்த கொழுப்பேறிய'. கொழுப்புக் குரிய, கொழுத்த,

உயிரினக் கொழுப்புத திசு அடங் கிய உயிரணுக்களில் வெள்ளை

பைரி

அல்லது பழுப்பு நிறக் கொழுப்பு அடங்கியுள்ளது.

adiposity : கொழுப்புடைமை; கொழுப் யேற்றம் : உடலில் அள வுக்குமேல் கொழுப்பு சேர்தல்.

aditus அணுகுவாய், அணுகுவழி: உடல் உறுப்புகளின் அமைப்பு பற்றி ஆராயும் உடல் உட்கூறிய லில், அணுகுவதற்கான நுழைவா யில் அல்ல்து திறப்பு வழி.

adjuwant, துணை மருந்து துணை யம் : மறற மருந்துகளின் வினை களுக்கு உதவி புரிவதற்காகச் சேர்க்கப்படும் துணை மருந்துப் பொருள். முதன்மையான மருத்து வச் சிகிச்சையுடன கூட இந்தத துணை மருநது அளிக்கப்படுகிறது

adler's theory ; ot-oit Gämt. பாடு : 'வலுவான தாழ் ைம உணர்ச்சி காரணமாகவே நரம்புக் கோளாறுகள் உண்டாகின்றன’’ என்னும் கோட்பாடு. adnexa : அண்டை உறுப்பு: உட லில் ஒர் உறுப்புக்கு மிக நெருக்க மாகவுள்ள உறுப்புகள் அல்லது கடடமைப்புகள்.

adrenal function tests : 9 sin னிரகச் சுரப்பிச் சோதனை : குண் டிக்காய்ச் சுரப்பியின புறப்பகுதி இயல்புக்கு மீறுதலாகச் செயற்படு வதைக் கண்டறிவதற்கான ஒரு சோதனை. இதில் நிண் நீர் சுரக் கும் அளவினைக் கணக்கிடுவதன் மூலம் இது கண்டறியப்படுகிறது. adrenalectomy : -9ịsưu sửự sở சுரப்பி அறுவைச் சிகிச்சை ; கட்டி ஏற்பட்டுளள ஒரு குணடிக்காய்ச் சுரப்பியை அகற்றுவதறகான அறு வைச் சிகிச்சை. குண்டிக்காய்ச் சுரப்பிகள் இரண்டையுமே அகற்றி விட்டால், உட்சுரப்பு இயக்குநீர்

களை (ஹார்மோனகள்) உட் செலுத்துதல் வேண்டும். adrenaline : அண்ணிரகச்

சுரப்பு நீர் : பாலூட்டிகளில் குண்